Limit wpłat na ubezpieczenie społeczne

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do odprowadzenia składek na ubezpieczenia od swoich pracowników. Jednak po przekroczeniu limitów określonych w przepisach pracodawca nie powinien ich naliczać i odprowadzać.

Jeżeli w danym miesiącu następuje przekroczenie granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowoduje przekroczenia limitu. Po przekroczeniu ww. kwoty ograniczenia płatnik nadal nalicza i odprowadza składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne również nie podlega ograniczeniu do kwoty 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wynika z art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych i bieżących składek. Jeżeli płatnik nie ma zaległości składkowych, nadpłata podlega zaliczeniu na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek. Jedynie w przypadku gdy nadpłata nie przekracza kwoty 5% najniższego wynagrodzenia, ZUS nie zwróci nadpłaconych składek nawet gdy płatnik wystąpi o ich zwrot, a zaliczy z urzędu na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek.

Nienależnie opłacone składki przedawniają się po 5 latach – oznacza to, iż płatnik nie może żądać zwrotu nienależnie opłaconych składek jeżeli od daty ich opłacenia minęło 5 lat.

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek płatnik może złożyć w każdym momencie po zorientowaniu się iż składki zostały nienależnie opłacone. Natomiast w sytuacji gdy ZUS zawiadomi płatnika o kwocie nienależnie opłaconych składek, płatnik składek ma 7 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty od dnia w którym otrzymał zawiadomienie z ZUS. Zakład nie jest jednak zobligowany jakimś terminem w jakim ma poinformować płatnika o wystąpieniu nadpłaty.

Płatnik składek powinien dokonać korekt imiennych raportów ZUS RCA lub ZUS RNA i deklaracji ZUS DRA za miesiące, w których przekroczenie nastąpiło. Korekta dotyczy podstawy wymiaru wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z dokumentami korygującymi płatnik składa wniosek o zwrot nadpłaconych składek.

ZUS jest zobowiązany zwrócić płatnikowi nadpłacone składki w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot składek. Jeżeli ZUS nie wywiąże się z ustawowego terminu, płatnikowi należeć się będą nadpłacone składki wraz z odsetkami (odsetkami od zaległości podatkowych) liczonymi począwszy od dnia w którym płatnik złożył wniosek.

Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się datę otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32709 )
Array ( [docId] => 32709 )