Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna

Kategoria: Składki ZUS
Data: 28-12-2012 r.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i jest miesięczna i niepodzielna. Nie ulega więc proporcjonalnemu zmniejszeniu, gdy osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko przez część miesiąca. Ta zasada w praktyce ma zastosowanie do ubezpieczonych, w stosunku do których ustawa zdrowotna określa podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do ustalenia podstawy wymiaru:

 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi,
  osób duchownych,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
 • osób pobierających świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
  osób pobierających świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,

stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nie mają tu jednak zastosowania wyłączenia wynagrodzeń za czas choroby oraz ograniczenia podstawy wymiaru do kwoty 30-krotności. Podstawę wymiaru tej składki pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego i potrącone z jego środków przez płatnika.

 

W przypadku innych osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym ustawa zdrowotna samodzielnie określa podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. I tak np. dla osób:

 • prowadzących działalność – zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale, włącznie z wypłatami z zysku,
 • na urlopie wychowawczym – kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
 • które są członkami rady nadzorczej – kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji,
 • pobierających stypendium sportowe – kwota odpowiadająca wysokości pobieranego stypendium.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Autor: Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32746 )
Array ( [docId] => 32746 )