Składki ZUS osoby na urlopie wychowawczym są obowiązkowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym obowiązkowo podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek składek ZUS oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Ta grupa pracowników objęta jest również ubezpieczeniem zdrowotnym, chyba że podlega mu z innego tytułu.

Zgłoszenia do ubezpieczeń pracowników przebywających na urlopach wychowawczych dokonuje się za pomocą formularza ZUS RCA, a nie ZUS ZUA. Jako kod tytułu ubezpieczenia podaje się symbol zaczynający się od cyfr 12 11. Rolę płatnika składek pełni tu zawsze pracodawca udzielający urlopu.

Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w przypadku osób korzystających z urlopów wychowawczych stanowi kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Podstawa ta nie może być jednak wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone danej osobie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

ZUS wyjaśnia, że przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uwzględnia się wypłaty, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uległa zmianie i nadal odpowiada aktualnej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przykład:

Z dniem 1 września 2012 r. dwie pracownice rozpoczęły korzystanie z urlopu wychowawczego. Z ustaleń pracodawcy wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wyniosło u pierwszej z nich 2450,65 zł, a u drugiej 1876,54 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 9 sierpnia 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł, co oznacza, że maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych za osoby przebywające na urlopach wychowawczych w miesiącach wrzesień–listopad 2012 r. wyniosła 2098,09 zł.

To z kolei oznacza, że w przypadku pierwszej z pracownic ta właśnie kwota powinna stanowić podstawę wspomnianych składek, ponieważ jej faktyczne przeciętne wynagrodzenie było wyższe od kwoty granicznej. Natomiast w przypadku drugiej pracownicy składki te powinny być liczone od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (1876,54 zł), gdyż było niższe od kwoty granicznej. Podstawę składek na ubezpieczenia zdrowotne w obu przypadkach stanowić powinna zaś kwota odpowiadająca świadczeniu pielęgnacyjnemu, tj. 520 zł.

Podobnie jak w przypadku osób pobierających zasiłki macierzyńskie pracodawca tylko wykazuje w drukach składki należne od pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, ale ich nie opłaca. Są bowiem w całości finansowane przez budżet państwa.

Podstawa prawna:

  • art. 186, 188 Kodeksu pracy,
  • art. 4 pkt 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 19, art. 9 ust. 6, art. 11–12, 16 ust. 8, art. 17 ust. 2a, art. 18 ust. 5b, 9, 14, art. 36 ust. 2a, 9a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 75 ust. 15, art. 81 ust. 8 pkt 10, art. 85 ust. 15, art. 86 ust. 1 pkt 13 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. Nr 230, poz. 2291),

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32740 )
Array ( [docId] => 32740 )