Wniosek do ZUS o umorzenie należności z tytułu składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-01-2013 r.

Płatnik składek, któremu zależy na umorzeniu powstałego zadłużenia, składa wniosek o przyznanie ulgi w swojej jednostce ZUS. Odpowiednie formularze wniosków dostępne są w oddziałach ZUS oraz na stronie internetowej.

Wzór wniosku o umorzenie należności z tytułu składek

Zakład Stolarski Szczecin, 10 grudnia 2012 r.

Jan Kowalski (miejscowość i data)

(nazwa firmy/imię i nazwisko)

ul. Bałtycka 12

70-876 Szczecin

(adres płatnika)

NKP płatnika: ………………

NIP płatnika: 8765432175

REGON/PKD płatnika: 000765876

PESEL płatnika: 76091298712

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Szczecinie

ul. Matejki 22


WNIOSEK O UMORZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK

Wnoszę o umorzenie należności z tytułu:

a) składek na ubezpieczenie społeczne za okres od ……….. do 31 grudnia 1998 roku w kwocie ………….. słownie: …………….. wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie ……………………..,

b) składek na ubezpieczenia społeczne (na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe) za okres od kwietnia 2012 r. do września 2012 r. w kwocie 3.567,40 zł słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 4/100 wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 335,80 zł,

c) składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od ...................... do ................... w kwocie ...... .............. słownie ........................... wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie .............................. .

d) składek na Fundusz Pracy za okres od ...................... do ................... w kwocie ...... .............. słownie ........................... wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie .............................. .

e) składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od ...................... do ................... w kwocie ...... .............. słownie ........................... wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie .............................. .

f) składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od ……………. do ……………. w kwocie …………………. słownie ……………………………. wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie ………………………………… .

Uzasadnienie wniosku

Zobowiązania powstały w związku z prowadzoną jednoosobowo działalnością gospodarczą.

W styczniu 2012 r. uległem wypadkowi, który został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Z tego tytułu przez dwa miesiące przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

Niestety przerwa w prowadzonej działalności związana z pobytem na zwolnieniu spowodowała odejście dotychczasowych klientów do konkurencji. Przyczyną ograniczenia zleceń, a tym samym osiąganych dochodów, było także pogorszenie stanu mojego zdrowia po wznowieniu działalności.

Przychody, które osiągałem wystarczały zaledwie na bieżące potrzeby, w tym dość kosztowną rehabilitację i niezbędne leki.

Od 3 grudnia 2012 r. ponownie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w związku z radykalnym pogorszeniem stanu zdrowia. Oprócz niewielkiego zasiłku chorobowego nie posiadam żadnych innych źródeł utrzymania. Nie posiadam również oszczędności ani majątku, który pozwalałby mi na spłatę powstałego zadłużenia.

Wobec powyższego proszę o umorzenie przedmiotowych należności.

Jan Kowalski

(podpis płatnika lub osoby upoważnionej)

Podstawa prawna:

  • art. 28 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Autor: Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32754 )
Array ( [docId] => 32754 )