Z wnioskiem o umorzenie składek ZUS może wystąpić spadkobierca

Kategoria: Składki ZUS
Data: 29-12-2012 r.

Umorzenie składek ZUS będzie następowało na wniosek spadkobiercy lub osoby trzeciej, jeżeli ZUS w stosunku do tych osób wydał decyzję o odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek. Wniosek należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej.

Przypomnijmy, że osoba, która w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej lub działalności w zakresie wolnego zawodu, albo podlegała tym ubezpieczeniom jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej i posiada zadłużenie z tytułu składek za ten okres może złożyć wniosek o umorzenie należności.

Ustawa taką możliwość przewiduje zarówno w stosunku do osób które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności, jak i dla osób które taką działalność w dalszym ciągu prowadzą.

Umorzone mogą zostać:

  • nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za ww. okres, a także należne od w/w składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne,
  • nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy (a także odsetki, za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne), ale tylko za taki okres, za jaki zostały umorzone składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • ww. należności z tytułu składek na ubezpieczenia które do dnia wejścia w życie ustawy zostały rozłożone na raty i nie zostały opłacone do dnia złożenia wniosku o umorzenie.

 

Warunkiem który musi być spełniony, to brak na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności zadłużenia z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 r. niepodlegającego umorzeniu, tj.:

  • należności z tytułu składek za osoby zgłaszane przez osobę prowadzącą działalność do ubezpieczeń (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, nakładców itp.) za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu,
  • należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP, FGŚP należnych za okres od 1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności.

Podany wyżej warunek będzie uważany za spełniony, gdy należności niepodlegające umorzeniu zostaną uregulowane w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności. Płatnik (także spadkobierca), który nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

W okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu, postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (czeka na podpis Prezydenta).

Autor: Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32747 )
Array ( [docId] => 32747 )