Aby otrzymać zasiłek chorobowy, złóż oświadczenie na druku ZUS Z-10

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 21-11-2012 r.

Druk ZUS Z-10 składa osoba ubiegająca się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Zasady wypełniania formularza ZUS Z-10

 • Osoba składająca oświadczenie wpisuje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane identyfikacyjne, tj. numer PESEL, a w razie gdy osobie tej nie nadano numeru PESEL, wpisuje serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu).
 • W pkt 1 osoba zainteresowana oświadcza, czy zgłosiła wniosek o przyznanie emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty z tytułu niezdolności do służby, wojskowej renty inwalidzkiej; jeżeli tak, to podaje organ rentowy, w którym wniosek został złożony oraz dzień zgłoszenia wniosku.
 • W pkt 2 osoba zainteresowana oświadcza, czy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty z tytułu niezdolności do służby wojskowej, renty inwalidzkiej. Jeżeli ma ustalone prawo do świadczenia emerytalno-rentowego, podaje organ rentowy, który ustalił prawo do świadczenia, numer emerytury lub renty oraz datę, od której świadczenie jest przyznane.
 • W pkt 3 zainteresowany oświadcza, czy ma ustalone prawo do zagranicznej emerytury lub zagranicznej renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli tak, podaje nazwę instytucji zagranicznej, która to prawo przyznała, oraz datę, od której prawo do świadczenia zostało przyznane.
 • W pkt 4 osoba zainteresowana oświadcza w sprawie ustalonego prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz nauczycielskiego świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli ma prawo do jednego z tych świadczeń, podaje także datę, od której świadczenie zostało przyznane.

 • W pkt 5 zainteresowany oświadcza, czy kontynuuje lub podjął inną działalność zarobkową.
 • W pkt 6 zainteresowany podaje, czy jest uprawniony do dodatku szkoleniowego/stypendium/innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez powiatowy urząd pracy; jeżeli tak, to podaje od kiedy.
 • Osoba, która złożyła oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego, na druku ZUS Np-7 wypełnia tylko pkt 4 i 5, jeśli informacje podane w oświadczeniu do celów świadczenia rehabilitacyjnego nie uległy zmianie.
 • Dodatkowo osoba składająca oświadczenie zobowiązuje się poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach, jakie zaistnieją w stosunku do informacji podanych przez nią w oświadczeniu, w tym o powstaniu tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym bądź zmiany miejsca zamieszkania w okresie pobierania świadczenia.
 • Osoba wypełniająca oświadczenie składa swój podpis, wpisując także datę.

Podstawa prawna:

 • art. 13 ust. 1, art. 18, 22 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 7 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Andrzej Wilczyński - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32883 )
Array ( [docId] => 32883 )