Zmiany w chorobach zawodowych – część 2

Kategoria: Choroby zawodowe
Autor: Siemiątkowski Przemysław
Data: 24-07-2012 r.

Od 1 sierpnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. W tej części przedstawimy Wam zmiany dotyczące wydawania orzeczeń lekarskich o rozpoznaniu choroby zawodowej oraz odwołań od orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej.

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania

Przypominamy Wam, że orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania wydaje lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych. Robi to na podstawie:

  • wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych,
  • dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika,
  • dokumentacji przebiegu zatrudnienia,
  • oceny narażenia zawodowego.

I tak, jeżeli informacje zawarte we wspomnianych wynikach, dokumentacji i ocenie nie wystarczą do wydania orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania, lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych wystąpi o ich uzupełnienie do:

  • właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w zakresie oceny narażenia zawodowego, zwłaszcza na podstawie dokumentacji archiwalnej i informacji udostępnianej na jego wniosek przez odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służby medycyny pracy w odniesieniu do firm, które uległy likwidacji (zmieniony § 6 ust. 5 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia),
  • pracownika lub byłego pracownika – w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego przeprowadzonego przez lekarza wykonującego zawód w ramach wykonywania działalności leczniczej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym bądź właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (zmieniony § 6 ust. 5 pkt 5 znowelizowanego rozporządzenia).

Ustalono także, że orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania przesyłane jest:

  • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

  • zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi,
  • lekarzowi kierującemu na badania,
  • jednostce orzeczniczej I stopnia – gdy zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w jednostce orzeczniczej II stopnia (zmieniony § 6 ust. 6 znowelizowanego rozporządzenia).

Kolejną zmianą jest określenie, że narażenie zawodowe podlega ocenie, przy dokonywaniu której uwzględnia się w odniesieniu do czynników o działaniu rakotwórczym – substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 kodeksu pracy i pierwotną lokalizację nowotworu oraz okres latencji (zmieniony § 6 ust. 2 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia).

Natomiast następna zmiana polega na ustaleniu, że ocenę narażenia zawodowego przeprowadza w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia – właściwy państwowy inspektor sanitarny (zmieniony § 6 ust. 3 pkt 3 znowelizowanego rozporządzenia).

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania

Przypominamy Wam, że pracownik lub były pracownik, który był badany w jednostce orzeczniczej I stopnia, a nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia.

Wniosek taki należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wspomnianego orzeczenia, za pośrednictwem jednostki orzeczniczej I stopnia zatrudniającej lekarza, który wydał to orzeczenie.

Siemiątkowski Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24260 )
Array ( [docId] => 24260 )