Bezpieczeństwo pożarowe w sezonie zimowym

Data: 07-12-2012 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w okresie zimowym wiąże się z kilkoma aspektami niewystępującymi lub występującymi w minimalnym stopniu w innych okresach roku. Sprawdź o co chodzi?

Bezpieczeństwo pożarowe w zimie związane jest z:

 • uruchomieniem urządzeń grzewczych - co może mieć wpływ na sposób składowania materiałów łatwopalnych, wybuchowych a także chemicznych środków niebezpiecznych – konieczność zachowania bezpiecznych odległości od źródeł ciepła,
 • używaniem przenośnych urządzeń grzewczych – zapewnienie bezpiecznych odległości od wyposażenia i materiałów łatwopalnych. Trzeba pamiętać o zakazie używania źródeł ciepła z otwartym ogniem (np. grzejniki na propan-butan) czy grzejników elektrycznych z otwartą spiralą grzejną w miejscach zagrożonych pożarem czy wybuchem,
 • używaniem urządzeń wytwarzających ciepło w procesie spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania takiego paliwa są obowią­zani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicz­nych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. W obiektach, o których mowa wyżej należy usuwać zanieczyszcze­nia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych;
 • sprawdzać, czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowa­dzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, czo­puchów, rur i nasad kominowych;
 • czy nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 • czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne, w tym wywiewne i nawiewne;
 • czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenia bez­pieczeństwa ludzi lub mienia.

Następna sprawa dotyczącą zabezpieczenia pożarowego jest związana z odśnieżaniem zakładu. Podczas odśnieżana należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • oczyszczenie dróg pożarowych,
 • oczyszczenie dojść do hydrantów naziemnych,
 • dokładne odśnieżenie i odlodzenie miejsc, w których znajdują się hydranty podziemne.

Odśnieżanie należy tak prowadzić, aby nie uszkodzić hydrantów i słupków, na których są ich oznaczenia.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24301 )
Array ( [docId] => 24301 )