Kto oceni zabezpieczenie przeciwpożarowe projektu budowlanego

Autor: Anna Rubinkowska
Data: 21-01-2015 r.

Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

Do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej wprowadzono definicje, które nie zmieniły się do dziś. Są to:

 • obiekt budowlany - należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego;

 • zagrożenie wybuchem - należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jakie projekty wymagają uzgodnienia

Uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej wymagają następujące projekty budowlane:

 • budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

 • budynki należące do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

 • budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

 • obiekty budowlane inne niż budynek, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;

 • budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiornik poza budynkami oraz plac składowy albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

 • występuje zagrożenie wybuchem,

 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;

 • garaże wielopoziomowe oraz zamknięte o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

 • obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;

 • parkingi przeznaczone dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;

 • sieci wodociągowe przeciwpożarowe z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

 • tunele o długości ponad 100 m.

Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego. Dotyczy to odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Co uzgadnia się szczegółowo

Podstawę uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym, określone i przedstawione przez projektanta. Dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego i obejmują przede wszystkim:

 • powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;

 • odległość od obiektów sąsiadujących;

 • parametry pożarowe występujących substancji palnych;

 • przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;

 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

 • podział obiektu na strefy pożarowe;

 • klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

 • warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

 • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

 • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a zwłaszcza: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

 • wyposażenie w gaśnice;

 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

 • drogi pożarowe.

Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej należy przedstawić w części opisu technicznego projektu, w całości lub w części - w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i zakresu ich występowania w obiekcie budowlanym.

Jakie rozwiązania uzgadnia rzeczoznawca

W ramach uzgodnień projektu budowlanego rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania:

 • wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego organu o udzieleniu zgody na to odstępstwo;

 • zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Rzeczoznawca w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego przesyła komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu. Podaje w nim dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania takie stosuje się odpowiednio do przypadków odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Mowa o nim w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to sytuacji gdy ze względu na charakter lub rozmiar robot niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

Anna Rubinkowska

bezpieczeństwo pożarowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37020 )
Array ( [docId] => 37020 )