Czym jest wypadek powstały w szczególnych okolicznościach

Autor: Ryś Paweł
Data: 16-08-2012 r.

W przypadku, gdy osoba lub członek jej rodziny zostanie poszkodowany w wyniku wypadku w szczególnych okolicznościach, otrzyma świadczenie niezależnie czy jest osobą ubezpieczoną, czy też nie podlega ubezpieczeniu.

Definicja wypadku w szczególnych okolicznościach

Za wypadek w szczególnych okolicznościach uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie takie musi nastąpić w ściśle określonych okolicznościach:

 • przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa,
 • przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą,
 • przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub samorządu terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych oraz przy wykonywaniu prac związanych ze spisem powszechnym.
 • przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy chronieniu innych osób przed napaścią,
 • przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych z tym stanowiskiem,
 • przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie,
 • w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki,
 • przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy,
 • przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi,
 • przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów lub referendum,
 • przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza,
 • w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej,
 • przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych,
 • przy odbywaniu praktyki absolwenckiej.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym

Świadczenia z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach przysługują określonym grupom osób, które uległy wypadkom w innych okolicznościach, niż okoliczności przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach, przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie. Mogą im także przysługiwać świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku, pod warunkiem że nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osobie, która pokryła koszty pogrzebu osoby poszkodowanej w wyniku wypadku w szczególnych okolicznościach przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego. Natomiast członkom rodziny osób, które zmarły wskutek wypadków przysługuje renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24448 )
Array ( [docId] => 24448 )