Cash management, czyli pracujące pieniądze firmy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 22-11-2012 r.

Pieniądze nie mogą leżeć na kontach, wtedy tracą na wartości. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących usługę cash management. Polega ona na efektywnym zarządzaniu gotówką przedsiębiorstwa.

Firma może wypracowywać przychody na działalności podstawowej (tzw. core business), ale i działalności finansowej. O ile ta pierwsza nie powinna być dla zespołu menedżerskiego wiedzą tajemną, o tyle ta druga może, i często nastręcza wiele kłopotów. Bez odpowiednich kompetencji, nie warto się nią zajmować. Natomiast ci, którzy mają odpowiednią wiedzę, mogą wypracować spory zysk inwestując pieniądze firmy.

W co zatem można lokować nadwyżkę gotówki? Rynek finansowy oferuje wiele opcji do wyboru, m.in.: depozyty bankowe, bony skarbowe, obligacje skarbowe, commercial papers, obligacje przedsiębiorstw, fundusze inwestycyjne, transakcje buy-sell-back.

Depozyty bankowe

To instrument finansowy oferowany przez banki innym bankom, firmom i osobom fizycznym. Można je podzielić na dwie kategorie: automatyczne i negocjowane.

Pierwsze są tworzone automatycznie na koniec dnia z pieniędzy, jakimi dysponuje firma na wszystkich kontach do wysokości salda. Z reguły są to depozyty typu ON, tzw. overnight. Oprocentowanie ustalane jest według formuły określonej w umowie z bankiem. Poza standardowymi depozytami, banki oferują formy bardziej wyrafinowane, ale lokowanie w nich pieniędzy wymaga już pewnych umiejętności i wiedzy.

 

Bony skarbowe

To jeden z najbezpieczniejszych dłużnych instrumentów finansowych służących inwestowaniu pieniędzy, ponieważ emitentem jest Skarb Państwa i on gwarantuje wypłatę. Są emitowane na okaziciela, w nominałach o wysokości 10.000 zł, na okres 1 tygodnia oraz kolejno: 2, 4, 8, 13, 26, 39 i 52 tygodni. Krótki czas emisji sprawia, że ryzyko stopy procentowej jest dużo mniejsze, niż w przypadku np. obligacji skarbowych. Inwestor kupuje je z dyskontem, a realizuje gotówkę według wartości nominalnej.

Bony są wyżej oprocentowane od depozytów, cechuje je też spora płynność. Obrót bonami odbywa się na rynku pierwotnym i wtórnym, dlatego można je upłynnić przed terminem.

Obligacje skarbowe

To też papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, na czas nie krótszy, niż rok. Występują jako: obligacje zerokuponowe, obligacje o zmiennym oprocentowaniu i obligacje o stałym oprocentowaniu.

Obligacje zerokuponowe, to papiery z dyskontem. Inwestor lokuje w nich swoje pieniądze, nabywając je po cenie niższej, niż nominalna wartość, a wykupuje po cenie nominalnej. Różnica jest jego zyskiem.

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu określonych terminach zapewniają nabywcy – obligatariuszowi – odsetki naliczane od wartości nominalnej. Ich wysokość uzależniona jest od rentowności bonów skarbowych, bądź wskaźnika wzrostu cen towarów konsumpcyjnych i usług, ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Obligacje o stałym oprocentowaniu mają identyczną formułę, jak te o zmiennym oprocentowaniu, tyle, że – jak nazwa wskazuje – mają stałe oprocentowanie.

Obligacje obarczone są ryzykiem stopy procentowej, czyli zmiana stóp procentowych automatycznie powoduje zmianę ceny obligacji – obniżenie stopy procentowej powoduje spadek ceny obligacji, i odwrotnie: obniżka – powoduje wzrost tej ceny.

Commercial papers i obligacje komunalne

To papiery dłużne, które emitują spółki. Inwestycja pieniędzy jest tu obarczona większym ryzykiem, dlatego oprocentowanie jest wyższe.

Pierwsze mogą, ale nie muszą, być gwarantowane – co oznacza, że nawet bankructwo emitenta powoduje zwrot ulokowanych w nie pieniędzy. W przypadku drugim, niewykupienie obligacji, naraża inwestora na straty.

Fundusze inwestycyjne

Inwestor nabywa jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze, czyli prawa majątkowe do papierów wartościowych za wniesione wkłady pieniężne, płacąc jeszcze opłatę manipulacyjną. Portfel klienta może się składać z papierów ryzykownych i bezpiecznych, tym samym różne mogą być jego zyski. Istotne jest to, że za zarządzanie portfelem fundusz pobiera opłaty.

Transakcje Buy-Sell-Back

To inaczej transakcje zakupu papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem terminu ich odsprzedania bankowi. Można je określić jako substytut depozytów, ale wyżej oprocentowanych. Bank bowiem nie musi odprowadzać od nich obowiązkowej rezerwy. To także sposób inwestowania pieniędzy firmy, który warto rozważyć.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

na podst.: Cash management – zarządzanie gotówką firmy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25170 )
Array ( [docId] => 25170 )