Dotacja na doposażenie lub wyposażenia miejsca pracy

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-06-2012 r.

Przedsiębiorcy, którzy planują stworzyć nowe stanowisko prac, mogą ubiegać się o pozyskanie dotacji na doposażenie lub wyposażenia miejsca pracy. Jednak aby ją otrzymać należy spełnić określone warunki, które są określone ściśle przepisami.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, na którym ma być zatrudniony bezrobotny skierowany przez urząd pracy, mogą starać się przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w tym czasie nie korzystali z możliwości zawieszenia działalności,
  • na dzień składania wniosku nie zalegają z:

– wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom,

– opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– opłacaniem danin publicznych, np. podatków,

– innymi zobowiązaniami o charakterze cywilnoprawnym,

  • nie byli karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r., str. 2).

Dodatkowo zainteresowany musi oświadczyć, że:

  • nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem – nie ma tu znaczenia, czy wypowiedzenie jest dokonane z winy pracownika,
  • nie otrzymał w okresie ostatnich 3 lat pomocy publicznej (licząc razem z wnioskowanymi środkami) w wysokości, która przekracza wartość pomocy de minimis (podmiot prowadzący działalność gospodarczą poza sektorem transportowym może uzyskać taką pomoc do wysokości równowartości 200 tys. euro).

Środki są przekazywane po przedłożeniu przez przedsiębiorcę rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można otrzymać na jedno stanowisko pracy, nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja może być wydatkowana m.in. na:

  • zakup środków trwałych,
  • zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, osprzętu do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy,
  • zakup środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bhp.

Refundacji nie podlegają wydatki na remont pomieszczenia dla tworzonego miejsca pracy oraz zakup środków transportu, nawet jeżeli będą służyły wykonywaniu pracy na danym stanowisku.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25154 )
Array ( [docId] => 25154 )