Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Krzyś Honorata
Data: 03-01-2013 r.

Umowy cywilnoprawne mogą być zawierane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub poza nią. W niektórych przypadkach podatnik ma możliwość wyboru, czy daną umowę chce wykonać jako przedsiębiorca, czy jako osoba fizyczna. W innych sytuacjach status wykonawcy zależy od postanowień umowy.

Działalność gospodarcza na gruncie prawa podatkowego została zdefiniowana w art. 5 a pkt. 6 ustawy o podatku od osób fizycznych (updof). Ustawodawca stwierdził w tym przepisie, że ilekroć w przepisach updof jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-9 updof.

 

Różne pojmowanie statusu przedsiębiorcy

Definicja podatkowa luźno nawiązuje do ogólnej definicji, zawartej w art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) zgodnie, z którą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W praktyce oznacza to, że na gruncie podatkowym dana osoba może być uznana za przedsiębiorcę, mimo że na gruncie ogólnych przepisów o działalności gospodarczej nie posiada takiego statusu. Dodatkowo, w myśl art. 5b updof, pozarolniczą działalnością gospodarczą nie będą czynności, jeżeli łącznie zachodzą następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli strony zawarły umowę współpracy, z której wynika, że spełnione są wszystkie powyższe warunki, przychody z tej umowy nie będą przychodami z działalności gospodarczej. Powinny być uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, co może skutkować obowiązkiem rozliczenia ich przez płatnika.

oprac.: H. K.

źródło: „Umowy cywilnoprawne i ich podatkowe konsekwencje”, Paweł Ziółkowski prawnik, doświadczony trener i konsultant podatkowy, WIP

Krzyś Honorata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25201 )
Array ( [docId] => 25201 )