Jakie skutki podatkowe wywołuje skrócenie umowy leasingu

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Iwona Czauderna
Data: 16-06-2015 r.

Jeżeli umowa leasingu operacyjnego kończy się 15 lipca (ostatnia rata i kwota wykupu), a firma chce skrócić umowę o jeden miesiąc i dokonać końcowych opłat, należy pamiętać, że taka operacji rodzi określone skutki podatkowe.

Umowa kwalifikowana na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jako umowa leasingu operacyjnego, zawarta z przedsiębiorcą, musi spełniać następujące wymagania:

  1. jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  2. jeśli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej pięć lat,
  3. suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Natomiast, w oparciu o zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2013 r., w przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu jest środek trwały lub wartość niematerialna i prawna, które uprzednio były już przedmiotem takiej umowy, suma ustalonych opłat w nowej umowie powinna odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy z dnia zawarcia tejże nowej umowy leasingu.

Jeśli umowa leasingu spełnia wymagane warunki, to opłaty wynikające z umowy leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy stanowią odpowiednio:

  • po stronie finansującego – przychód,
  • po stronie korzystającego – koszt uzyskania przychodów.

Jeśli okres, na który została zawarta umowa leasingu, nie spełnia określonych wymogów, umowa taka nie będzie umową leasingu do celów podatkowych (mimo że może być taką umową w rozumieniu prawa cywilnego). Ponadto tylko po zakończeniu podstawowego okresu umowy finansujący może sprzedać korzystającemu środek trwały po cenie sprzedaży odbiegającej od poziomu rynkowego, nie niższej jednak od hipotetycznej wartości netto.

Podstawowy okres trwania umowy leasingu jest to czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa, z wyłączeniem czasu, na który umowa może być przedłużona lub skrócona. Dokonanie faktycznej zmiany okresu trwania umowy leasingu operacyjnego, w formie aneksu do tej umowy, nie wpływa na możliwość uznania tej umowy za umowę leasingu tak długo, jak długo zachowany jest minimalny wymagany okres jej trwania. Jeśli po skróceniu pierwotnie ustalonego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego nowy okres jej trwania wynosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych (bądź co najmniej pięć lat dla nieruchomości), to umowa ta nadal przynosi po stronie finansującego i korzystającego skutki właściwe dla umowy leasingu operacyjnego. Natomiast skrócenie umowy leasingu operacyjnego poniżej minimalnego wymaganego okresu jej trwania spowoduje negatywne skutki w podatku dochodowym, korzystający nie będzie miał bowiem możliwości nabycia środka trwałego po zakończeniu takiej umowy po cenie niższej niż rynkowa.

A zatem w przedmiotowej sytuacji podatnik musi sprawdzić, czy po skróceniu umowy leasingu o miesiąc będzie ona nadal spełniała kryteria umowy leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ust. 1 updop. Te same zasady dotyczą podatników rozliczających się w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to skrócenie umowy nie będzie miało negatywnych skutków podatkowych.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zobacz także:

  • Jak można wyemitować obligacje w spółce z o.o.

  • Czy sprzedaż aportu przez spółkę z o.o. podlega VAT

  • Sprzedaż majątku wykorzystywanego w firmie – zmiany od 2015 r.

Tagi: leasing

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37319 )
Array ( [docId] => 37319 )

Array ( [docId] => 37319 )