Jakie skutki podatkowe wywołuje skrócenie umowy leasingu

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Iwona Czauderna
Data: 16-06-2015 r.

Jeżeli umowa leasingu operacyjnego kończy się 15 lipca (ostatnia rata i kwota wykupu), a firma chce skrócić umowę o jeden miesiąc i dokonać końcowych opłat, należy pamiętać, że taka operacji rodzi określone skutki podatkowe.

Umowa kwalifikowana na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jako umowa leasingu operacyjnego, zawarta z przedsiębiorcą, musi spełniać następujące wymagania:

  1. jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  2. jeśli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej pięć lat,
  3. suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Natomiast, w oparciu o zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2013 r., w przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu jest środek trwały lub wartość niematerialna i prawna, które uprzednio były już przedmiotem takiej umowy, suma ustalonych opłat w nowej umowie powinna odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy z dnia zawarcia tejże nowej umowy leasingu.

Jeśli umowa leasingu spełnia wymagane warunki, to opłaty wynikające z umowy leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy stanowią odpowiednio:

  • po stronie finansującego – przychód,
  • po stronie korzystającego – koszt uzyskania przychodów.

Jeśli okres, na który została zawarta umowa leasingu, nie spełnia określonych wymogów, umowa taka nie będzie umową leasingu do celów podatkowych (mimo że może być taką umową w rozumieniu prawa cywilnego). Ponadto tylko po zakończeniu podstawowego okresu umowy finansujący może sprzedać korzystającemu środek trwały po cenie sprzedaży odbiegającej od poziomu rynkowego, nie niższej jednak od hipotetycznej wartości netto.

A zatem w przedmiotowej sytuacji podatnik musi sprawdzić, czy po skróceniu umowy leasingu o miesiąc będzie ona nadal spełniała kryteria umowy leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ust. 1 updop. Te same zasady dotyczą podatników rozliczających się w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to skrócenie umowy nie będzie miało negatywnych skutków podatkowych.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zobacz także:

  • Jak można wyemitować obligacje w spółce z o.o.

  • Czy sprzedaż aportu przez spółkę z o.o. podlega VAT

  • Sprzedaż majątku wykorzystywanego w firmie – zmiany od 2015 r.

Tagi: leasing

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37319 )
Array ( [docId] => 37319 )

Array ( [docId] => 37319 )