Jakie wsparcie finansowe może otrzymać pracodawca z tarczy antykryzysowej?

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Mariusz Pigulski
Data: 20-04-2020 r.

Jesteśmy firmą liczącą powyżej 75 pracowników. Chcemy obniżyć wymiar czasu pracy do 4/5 etatu wraz ze zmniejszeniem wynagrodzeniem o 20%. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić zmniejszenie obrotów o 15%, porównując marzec i kwiecień 2020 r. do analogicznych miesięcy w 2019 r. Czy możemy zastosować to rozwiązanie, jeżeli żaden nasz pracownik nie zachorował na COVID-19? Od kiedy możemy zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników wprowadzające obniżony wymiar czasu pracy? A co ze składaniem wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy? Jak obliczyć kwotę dofinansowania, jeżeli pracownicy oprócz wynagrodzeń zasadniczych mają stawki godzinowe, które są niższe od najniższego wynagrodzenia, a to uzyskujemy uzupełniając premią uznaniową.

Do skorzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% na mocy art. 15g ustawy antykryzysowej nie jest wymagane, aby ktokolwiek z załogi uległ zakażeniu koronawirusem. Porozumienie w sprawie obniżenia może zostać zawarte np. z bieżącą datą lub od początku najbliższego miesiąca (ale nie wstecz). Dofinansowanie z FGŚP należne spełniającemu ustawowe warunki pracodawcy w związku ze wspomnianym porozumieniem nie przysługuje m.in. w przypadku pracowników, którym pracodawca złożył oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresach pobierania dofinansowania.

W myśl art. 15g ustawy antykryzysowej, pracodawca spełniający określone warunki może z  powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa obniżyć pracownikom wymiar czasu o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z  zastrzeżeniem, że wynagrodzenie po takiej zmianie nie może być niższe niż minimalna płaca za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W tym celu niezbędne jest zawarcie na piśmie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników (gdy w zakładzie nie funkcjonują związki), wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Pracodawca powinien zatem poinformować pracowników o potrzebie wybrania takiego przedstawicielstwa i dać im odpowiedni czas na dokonanie takiego wyboru. Po wyborze przedstawicieli pracowników można przystąpić do zawierania z nimi porozumienia.

Jeżeli wybór przedstawicielstwa jest utrudniony (np. ze względu na wysoką absencję spowodowaną koronawirusem), a w zakładzie pracy już byli wybierani tacy przedstawiciele pracowników w innym celu (np. w celu konsultacji regulaminu telepracy lub regulaminu gospodarowania środkami zfśs), wówczas pracodawca może zawrzeć porozumienie z tym „starym" przedstawicielstwem pracowników.

Pracodawca decydując się na obniżkę etatu, może otrzymać:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych ze środków FGŚP do wysokości połowy płacy brutto zmniejszonej wskutek redukcji wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z  poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o  ww. dopłatę (chodzi tu więc o  skorzystanie z  tzw. reguły „40-40-20”, która polega na tym, że zakład pracy obniża zatrudnionemu wymiar etatu i  pensję o  20%, a  FGŚP pokrywa połowę pozostałej po zredukowaniu płacy, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z  poprzedniego kwartału) – jak wynika z wyjaśnień zawartych na stronie gov.pl, w art.15g ustawy antykryzysowej jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym - nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

 • środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracownika / zleceniobiorcy, należnych od pracodawcy od przyznanego dofinansowania.

 Aby otrzymać wsparcie finansowe niezbędne jest to, aby starający się o nie pracodawca:

 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

 • nie spełniał przesłanek do ogłoszenia upadłości,

 • zastosował obniżenie wymiaru czasu pracy i zawarł w tym zakresie porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników (gdy w zakładzie nie funkcjonują związki) - pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy,

 • zanotował spadek obrotów rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 2-miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca) lub

  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uznaje się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca).

 Podstawa prawna

 • Art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Mariusz Pigulski specjalista w zakresie kadr i płac, ekspert z 20-letnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41153 )
Array ( [docId] => 41153 )