Nowe prawo przeciw zatorom płatniczym w transakcjach handlowych

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 13-02-2013 r.

8 lutego 2013 r. sejm uchwalił nową ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Projekt, którego celem jest wykonanie prawa Unii Europejskiej, powinien przyczynić się do ograniczenia zatorów płatniczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która określała szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika dotyczące terminów zapłaty, okazała się jednak zbyt mało restrykcyjna. Sejm, chcąc zdyscyplinować dłużników, przyjął do niej poprawki, wprowadzając m.in. 30-dniowy, co do zasady (maksymalnie 60-dniowy), termin zapłaty przez podmiot publiczny oraz maksymalny 30-dniowy termin na procedurę badania zgodności towaru lub usługi z umową.

Zmiana w art. 7.

Art. 7. ust. 3. stanowi: Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 2, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1. Chodzi tu o odsetki ustawowe. Poza nimi wierzyciel może domagać się dalszych odsetek za opóźnienie, w wysokości odsetek za zwłokę („jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty”).

 

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje również ryczałtową, stałą, kwotę rekompensaty za koszty dochodzenia należności przez wierzyciela, o równowartości 40 euro, wyrażoną w złotych. Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie mógł wystąpić na drogę sądową, aby uzyskać zwrot wszelkich wydatków, jakie poniósł próbując odzyskać należność.

Dochodzenie roszczeń ma się odbywać w postępowaniu nakazowym, co skróci jego czas i zmniejszy koszty ponoszone przez strony.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych utrzymuje korzystne dla wierzyciela rozwiązania z ustawy jeszcze funkcjonującej.

Art. 15 rozszerzony

Art. 15 ustawy o terminach zapłaty z 12 czerwca 2003 r. zmienił się w ten sposób, że jego dotychczasowa treść została oznaczona jako ust. 1. i dodano treść ust. 2. w brzmieniu: „W przypadku transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednak zgodnie z dyrektywą 2.011./7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, którą powyższa ustawa implementuje, ten przepis może być stosowany jedynie do umów zawartych przed 15 marca 2013 r.

Powyższe rozwiązania pozwalają przedsiębiorcom nieco bardziej optymistycznie spoglądać w przyszłość.

Honorata Krzyś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25215 )
Array ( [docId] => 25215 )