Połączenie spółek z o.o. a strata podatkowa spółki przejmowanej

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 08-10-2015 r.

Przepisy o podatkowym następstwie prawnym stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy lub ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 93e op). (…) Przykładem takiej odrębnej ustawy jest art. 7 ust. 3 pkt 4 updop, który wyklucza uwzględnienie strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Tak orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1038/14.

Stan faktyczny

 

Spółka A. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. Spółka A. sp. z o.o. (spółka przejmująca) połączyła się ze spółką B. sp. z o.o. (spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółki B. na spółkę A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh. Połączenie zostało rozliczone księgową metodą łączenia udziałów, art. 44c ustawy o rachunkowości (bez zamykania ksiąg spółki przejmowanej). Spółka B. sp. z o.o. posiadała straty podatkowe z lat poprzednich, które w części zostały odliczone od jej dochodu podatkowego osiągniętego w [...] - do czasu połączenia. Spółka A. sp. z o.o. do własnych przychodów i kosztów podatkowych, osiągniętych od początku [...] doliczyła przychody i koszty podatkowe B. sp. z o.o. i na tej podstawie ustaliła podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych za [...]. Nie uwzględniła w swoim rozliczeniu strat, które do czasu przejęcia rozliczyła w rachunku podatkowym B. sp. z o.o. W związku z powyższym spółka A. zadała następujące pytanie: czy w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za [...] powinna uwzględnić straty rozliczone w rachunku podatkowym [...] przez B. sp. z o.o. do czasu połączenia tych spółek?

W ocenie spółki, na podstawie art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Co prawda, w myśl przepisu art. 93e Ordynacji zasadę tę stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Polska, nie stanowią inaczej. Jednak w ocenie spółki w tej konkretnej sprawie nie zachodzi takie wyłączenie i przepisy pozwalają nabyć spółce przejmującej prawo odliczenia straty spółki przejmowanej.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że art. 7 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 ustawy o CIT wykluczają możliwość odliczenia przez następcę prawnego strat podatkowych wygenerowanych przez spółki przejmowane w latach poprzedzających rok połączenia. Pojęcie straty rozumianej jako nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami na gruncie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o CIT jest związane z podmiotem, który ją poniósł i tylko ten podmiot może odliczyć tę stratę.

Wyrok WSA w Poznaniu

Spółka niezadowolona z takiej interpretacji przepisów podatkowych zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd przychylił się jednak do stanowiska organu podatkowego. WSA w Poznaniu podkreślił przy tym, że przepisy o podatkowym następstwie prawnym stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy lub ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 93e Ordynacji). Przykładem takiej odrębnej ustawy jest art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT, który wyklucza uwzględnienie strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny

W stanie faktycznym komentowanej sprawy doszło do połączenia dwóch spółek z o.o. w drodze przejęcia (tzw. inkorporacji, art. 492 § 1 pkt 1 ksh), tzn. cały majątek spółki przejmowanej został przeniesiony na spółkę przejmującą. Połączenie zostało rozliczone księgową metodą łączenia udziałów, opisaną w art. 44c ustawy o rachunkowości (bez zamykania ksiąg spółki przejmowanej). Spór zaistniały w sprawie pomiędzy spółką a fiskusem sprowadzał się do ustalenia, czy w świetle faktów podanych przez spółkę we wniosku o interpretację oraz norm prawnych znajdujących w tym wypadku zastosowanie spółka ma prawo do odliczenia nierozliczonych strat z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę przejmowaną. WSA w Poznaniu wskazał, że nie pozwala na to art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT, będący wyjątkiem od ogólnej zasady sukcesji podatkowej. W uzasadnieniu wyroku sąd ten podkreślił, że poprzez ww. wyłączenie ustawodawca zmierzał do zablokowania nadużyć, polegających na tworzeniu spółek wykazujących straty, które następnie mogłyby być odliczane od dochodów następców prawnych tych podmiotów w kolejnych latach podatkowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38436 )
Array ( [docId] => 38436 )