Tarcza antykryzysowa – sprawdź skutki dla jednostek

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Halina Skiba
Data: 07-04-2020 r.

Przesunięcie na lipiec terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, czy składania JPK_VAT przez największe jednostki to tylko część rozwiązań, jakie znalazły się w tzw. tarczy antykryzysowej. Zmieniły się też terminy dotyczące sporządzania sprawozdań.

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa w trybie pilnym została przygotowana nowelizacja ustawy antykryzysowej (tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

 

Nowelizacja ta ma na celu pomoc w poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, odroczyć terminy pewnych obowiązków oraz ułatwić realizację wielu zadań. Chociaż zawarte rozwiązania skierowane są głównie do firm, to w dużej mierze będą miały wpływ na działania i sytuacje jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto projekt zakłada przesunięcie terminów pewnych obowiązków, które dotyczą również jednostek z sektora finansów publicznych. Nie wszystkie terminy mogą być przesunięte ustawą, więc są to delegacje w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w rozporządzeniach.

Tarcza antykryzysowa:

1. Daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych poprzez wydanie stosownego rozporządzenia możliwość określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wynikających z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków. Na tej podstawie minister finansów wydał rozporządzenie, które przesuwa te terminy. Przykładowo termin na sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki, bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz bilansu budżetu państwa przedłuża się o dwa miesiące, czyli do31 maja 2020 r.

2. Przesuwa termin podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu z 30 czerwca (art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) do dnia wskazanego w rozporządzeniu ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.3. Wprowadza zmiany w planach finansowych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisach regulujących zmianę planów finansowych.

W ramach tych ułatwień wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa mogą:

– dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

– dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, jeśli zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,– dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki,– dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

4. Wyłącza z czynów, które stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych:– nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

5. Wydłuża termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (z 3 dni do 14 dni).6. Daje możliwość udzielania w 2020 roku dla samorządowego zakładu budżetowego, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości przekraczającej 50% kosztów jego działalności.

Poniżej przedstawiamy zmiany mające wpływ na działalność jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ułatwień dla przedsiębiorstw.

1. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.

3. Przesunięcie na 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych ekonomicznych z powodu COVID-19.

5. Przedłużenie terminów wydawania interpretacji indywidualnych z trzymiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy – Ordynacja , o 3 miesiące, z możliwością jego dalszego przedłużenia o kolejne 3 miesiące w drodze rozporządzenia.

Halina Skiba specjalista ds. finansowych w jednostce budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41141 )
Array ( [docId] => 41141 )