Co to jest spółka dominująca

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Spółką dominującą jest spółka handlowa, która w określony sposób wpływa na inną spółkę handlową. Precyzyjną definicję spółki dominującej zawiera art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.Zgodnie z ww. przepisem spółką dominującą może być każda ze spółek handlowych, jeżeli względem niej zachodzi co najmniej jeden z przypadków określonych w punktach a)-f) tego przepisu.

Zgodnie z tym przepisem spółką dominującą jest spółka handlowa w przypadku, gdy:

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie ww. spółek (spółek zależnych), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki z o.o. lub akcyjnej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki z o.o. lub akcyjnej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub

e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej (tj. spółce jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i partnerskiej) albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej.

 

Należy dodać, że ustawowe definicje stosunku dominacji między spółkami zawarte są również w innych aktach prawnych. Wprowadzone w ww. ustawach definicje stosunku dominacji często różnią się między sobą i w każdym przypadku zostały wprowadzone dla potrzeb danej ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt 10 u.o.k.k. pozycję dominującą stanowi pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów (w podobny sposób definiowana jest „pozycja dominująca przedsiębiorstwa” we wspólnotowym prawie antymonopolowym). Z przytoczonej definicji wynika, iż w celu stwierdzenia posiadania pozycji dominującej konieczne jest łączne spełnienia dwóch warunków, czyli:

- zdolność przedsiębiorcy zapobiegania skutecznej konkurencji oraz

- zdolność przedsiębiorcy do działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów.

Zaznaczenia bowiem wymaga, iż występowanie na rynku przedsiębiorcy posiadającego pozycję dominującą nie oznacza zarazem braku występowania na danym rynku konkurencji.

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; Dz. U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zm)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25702 )
Array ( [docId] => 25702 )