Czynności kontrolne policji w spółce

Data: 16-12-2013 r.

Przeprowadzanie czynności kontrolnych w spółce z o.o. przez Policję wyróżnia to, że do momentu wykrycia przestępstwa przeprowadzane są niejawnie i bez wiedzy kontrolowanego. Przedsiębiorca zazwyczaj nie wie o tym, iż prowadzona jest w stosunku do niego kontrola policyjna i w związku z tym nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek działań w toku tych czynności.

Organy Państwa takie jak Policja mogą działać wyłącznie na podstawie kompetencji udzielonych im przez system prawny i w działaniu tym nie mogą przekraczać prawa podczas dokonywania swoich czynności na terenie spółki z o.o. Normy prawne określają kompetencje organów władzy, ich zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności.

Działanie podejmowane bez podstawy prawnej albo jej przekroczenie powoduje zakwalifikowanie zachowania Policji jako nielegalne. Wyniki takich działań, jako naruszających obowiązujące normy prawne, nie mogą stanowić podstawy ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym. Nie mogą być wykorzystywane w procesie dowody, które nie zostały uzyskane w wyniku kontroli rozmów prowadzonej z zachowaniem ustawowych warunków, gdyż niweczyłoby to konstytucyjną ochronę praw obywatelskich i sądową kontrolę nad ingerowaniem w ich istotę. Materiały dotknięte taką wadą powinny podlegać eliminacji z procesu karnego, co uzasadnia treść art. 51 ust. 4 Konstytucji RP.

Interpretacja, w myśl której dopuszczalne jest zachowanie i dowodowe wykorzystywanie materiałów zgromadzonych podczas kontroli operacyjnej, które nie mieszczą się w granicach dopuszczalności tej kontroli, prowadzi do sprzeczności art. 19 ust. 15 oraz ust. 17 ustawy o Policji z art. 51 ust. 4 Konstytucji RP. Oznacza bowiem możliwość zachowania materiałów zebranych w sposób sprzeczny z ustawą, mimo że Konstytucja RP przewiduje prawo każdego do usunięcia tego typu informacji.

Przed interwencją

Przed każdą interwencją Policji w spółce z o.o. zazwyczaj prowadzone są, przez funkcjonariuszy różnego szczebla policyjnego, czynności rozpoznawcze mające na celu ustalenie niezbędnych informacji o spółce z o.o. Warto wiedzieć, że oprócz czynności rozpoznawczych wykonywanych przez komórki Policji również inne organy państwa (Urząd Skarbowy, ZUS, Kontrola Skarbowa, Wywiad Skarbowy, Straż Graniczna itp.) są uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a zgromadzony materiał przekazują Policji. Uzyskane w ten sposób informacje o firmie mogą posłużyć Policji do wykonywania jej ustawowych zadań.

Zakres informacji

Zakres informacji przekazywanych przez podmioty uprawnione obejmuje dane o spółce, w tym dane personalne włącznie z danymi prezesa i kierownictwa spółki. Inaczej mówiąc, są to dane identyfikacyjne pozwalające na określenie tożsamości tych osób. W szczególności w ich skład wchodzą zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu, a także datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie pracującej w spółce z o.o.

Przekazanie informacji o spółce z o.o. dokumentuje się:

 • w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych – notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące:
  • daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informacji,
  • osoby występującej o udzielenie informacji,
  • czasu i miejsca przekazania informacji,
  • udzielonych informacji,
  • sposobu przekazania informacji,
  • w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji – powodów odmowy lub ograniczenia,
  • osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji;
 • w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych:
  • w teczkach materiałów archiwalnych – notatką służbową zawierającą dane,
  • w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych – dostosowaną adnotacją do metodycznych wymagań tych zbiorów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33240 )
Array ( [docId] => 33240 )

Array ( [docId] => 33240 )