Jak wygląda rejestracja spółki europejskiej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Jednym z warunków utworzenia spółki europejskiej jest jej rejestracja. Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2157/2001 spółka europejska wpisywana jest w rejestrze państwa członkowskiego, w którym ma swoją statutową siedzibę . Nie ma zatem jednego rejestru, do którego wpisywana byłaby SE.

SE może zostać zarejestrowana dopiero wtedy, gdy został zawarty układ w sprawie uzgodnień dotyczących uczestnictwa pracowników, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2001/86/WE, gdy decyzja przewidziana w art. 3 ust. 6 tej dyrektywy została podjęta, albo jeżeli zgodnie z art. 5 dyrektywy, okres przeznaczony na negocjacje dobiegł końca, a nie został zawarty układ.

Warunkiem zarejestrowania SE w Państwie Członkowskim, które skorzystało z możliwości określonej w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/86/WE, jest uprzednie zawarcie układu zgodnie z art. 4 dyrektywy, dotyczącego uzgodnień w sprawie uczestnictwa pracowników, obejmującego ich partycypację, lub stwierdzenie, że do chwili rejestracji w żadnej ze spółek nie obowiązywały przepisy o partycypacji pracowników.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2157/2001 wpis SE do rejestru powinien odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG

Jeśli państwem tym będzie Polska, wówczas zastosowanie znajdą w szczególności następujące regulacje zawarte w art. 1 - 4 ustawy z dnia z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy tych przepisów utworzony został Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w systemie informatycznym przez sądy rejonowe.

 

W art. 12 rozporządzenia 2157/2001 przewidziano kilka warunków dokonania wpisu do rejestru. Mają one zastosowanie do każdej SE (tzn. bez względu na to w jaki sposób zakładana jest taka spółka oraz państwo, w którym jest rejestrowana). Generalnie warunki te wiążą się z sytuacją prawną pracowników przyszłej SE. Mają one charakter alternatywny; wystarczające jest spełnienie tylko jednego z nich, aby SE mogła zostać zarejestrowana.

Skutkiem wpisu we właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim jest powstanie SE. W dacie uzyskania tego wpisu SE nabywa osobowość prawną

Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001 rejestracja SE podlega publikacji zgodnie z art. 13. Odesłanie do art. 13 rozporządzenia oznacza, że wpis SE do rejestru powinien być dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym SE ma swą statutową siedzibę; przepisy te opierają się na unormowaniach pierwszej dyrektywy (na temat tych unormowań oraz stosownych przepisów prawa polskiego zob. Publikacja dokumentów i informacji dotyczących spółki europejskiej).

Zaznaczenia wymaga, iż - wprawdzie od samej publikacji rejestracji SE nie jest uzależnione powstanie spółki - to jednak z faktem dokonania wskazanej publikacji wiążą się określone skutki materialnoprawne.

Podstawa prawna:

  • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz UEL .2012. 156 .1)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25713 )
Array ( [docId] => 25713 )