Kiedy wykreśla się wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 01-10-2012 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wyjątkiem od tej reguły, są przepisy dotyczące rejestru dłużników niewypłacalnych, które dopuszczają wykreślenie danych zawartych w tym rejestrze w określonych sytuacjach.

W większości przypadków, wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych wykreślane są z urzędu, czyli dokonuje tego sam sąd rejestrowy w razie zaistnienia określonych zdarzeń. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o KRS sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia sądu, na którego podstawie wpisy były dokonane. Przykładowo, takim postanowieniem może być postanowienie sądu zmuszające dłużnika do wyjawienia majątku w trybie postępowania egzekucyjnego, okoliczność ta zgodnie z art. 55 pkt 3 ustawy o KRS podlega wpisaniu do rejestru dłużników niewypłacalnych. Jeśli postanowienie zostanie uchylone, wówczas będzie to podstawa do wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych. Ponadto, sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości.

Z kolei, sąd rejestrowy dokonuje wykreślenia wpisu dłużnika na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy ,który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji, w drodze powództwa przeciw egzekucyjnego (art. 840 - 843 kodeksu postępowania cywilnego).

 

Jeśli nie zaszły żadne z ww. okoliczności, będące podstawą do wykreślenia wpisów w rejestrze dłużników niewypłacalnych, to wpisy dokonane w tym rejestrze zostaną wykreślone dopiero po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Po upływie okresu sąd rejestrowy sam dokonuje wykreślenia z urzędu.

W każdym z przypadków wpisy wykreślone z rejestru dłużników niewypłacalnych nie podlegają ujawnieniu. Oznacza to, że jeśli dana osoba została wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych, a następnie wykreślona, to fakt wpisania w rejestrze (jako informacja historyczna) nie zostanie nigdy ujawniony osobom trzecim.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25737 )
Array ( [docId] => 25737 )