Obowiązek wniesienia pełnego wkładu na akcje

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Zgodnie z art. 329 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. Wpłaty na akcje powinny być dokonane, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki prowadzony przez bank na terytorium Unii Europejskiej.

Terminy i wysokość wpłat na obejmowane przez inwestora akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. Zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat. Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane na miesiąc, a drugie nie później niż na dwa tygodnie przed terminem wpłaty.

W miejsce ogłoszeń mogą zostać wysłane wezwania listami poleconymi. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie, jest on obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty, odsetek, odszkodowania lub innych płatności przewidzianych przez statut, może być bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych, o czym spółka powinna uprzedzić w ogłoszeniach o wpłatach lub w pismach wysłanych listami poleconymi.

O unieważnieniu dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych z powodu niedokonania wpłat, spółka zawiadamia akcjonariusza oraz jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi akcyjnej. Zawiadomienia należy wysłać listami poleconymi na adresy wskazane w księdze akcyjnej.

W odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wniesienie wkładu musi nastąpić w całości jeszcze przed zarejestrowaniem spółki, w przypadku spółki akcyjnej termin pokrycia akcji - z punktu widzenia akcjonariusza wniesienia wkładu - został uregulowany nieco inaczej.

Przede wszystkim warto zauważyć, że w ustawie wyraźnie określono tylko sposób wyznaczania terminu wnoszenia do spółki przez akcjonariuszy wkładów pieniężnych (art. 330 kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie należy podkreślić, że ustalony w statucie lub w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy (zgodnie z postanowieniem art. 330 § 1 kodeksu spółek handlowych) termin wpłat na akcje dotyczy tylko reszty wpłaty (pozostałej części wpłaty), która nie została dokonana przez akcjonariusza przed zarejestrowaniem spółki. W myśl art. 309 § 3 kodeksu spółek handlowych, akcje obejmowane w zamian za wkłady pieniężne powinny bowiem zostać opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w 1/4 ich wartości nominalnej.

Natomiast w przypadku wkładów niepieniężnych termin wniesienia aportu do spółki będzie wynikał w większości przypadków z oświadczenia o objęciu akcji, które to oświadczenie powinno uwzględniać zarówno postanowienia statutu, określające jaką część kapitału zakładowego ma zostać wniesiona przed zarejestrowaniem spółki, jak i przestrzegać bezwzględnie wiążącej normy art. 309 § 3 kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25693 )
Array ( [docId] => 25693 )