Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 30-08-2012 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki polega na dokonaniu rachunkowego przesunięcia określonych kwot z innych kapitałów własnych spółki. Skutkiem takiej operacji rachunkowej jest zwiększenie kapitału zakładowego oraz pomniejszenie innych kapitałów własnych spółki; operacja ta zwana jest także „kapitalizacją rezerw”.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki stanowi wyłącznie zabieg księgowy. Podwyższenie kapitału zakładowego może być finansowane zarówno ze źródeł (środków), (czyli nowych wkładów wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału), jak i ze środków samej spółki. Ustawa wprowadziła pewne szczególne regulacje (dodatkowe wymagania) obowiązujące odnośnie do tego drugiego przypadku (art. 442-443 kodeksu spółek handlowych). Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki nie stanowi szczególnej sposobu (trybu) podwyższenia kapitału zakładowego spółki; może być wykonane zarówno w drodze emisji nowych akcji, jak i przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji (art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych)

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki.

 

Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.

Akcje przydzielone w trybie art. 442 przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. Odmienne postanowienia statutu lub uchwały są nieważne.

Jeżeli akcjonariuszom miałyby przypaść części ułamkowe akcji, wówczas walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o:

  1. emisji i wydaniu akcjonariuszom akcji, które nie są pokryte w pełni ze środków spółki, pod warunkiem uiszczenia przez nich dopłat do pełnej ceny emisyjnej, albo
  2. wypłacie akcjonariuszom stosownych kwot, stanowiących różnicę między ceną emisyjną a wartością nominalną przysługujących im, lecz nie objętych, części ułamkowych akcji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25684 )
Array ( [docId] => 25684 )