Pojęcie przedsiębiorcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 19-07-2012 r.

Podstawowym aktem prawnym dla przedsiębiorców jest ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst. jedn. Dz. U. 2010 nr 220 poz. 1447). Ustawa ta określa podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszystkie podmioty niezależnie od formy prawnej.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponadto za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pojęcie przedsiębiorcy i jego oznaczenie zostało także zdefiniowane w Kodeksie cywilnym, mocą ustawy nowelizacyjnej z dnia 14 lutego 2003. (Dz.U. Nr 49 z 2003, poz.408), obowiązującej od 25 września 2003.

Zgodnie z art. 43 KC przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca powyższy działa pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze. Przepisy prawa cywilnego stanowią, że nazwa firmy powinna odróżniać przedsiębiorcę od innych, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku. Nazwa nie może też wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca działalności i źródeł zaopatrzenia. Zamiast pełną nazwą przedsiębiorca może się posługiwać skrótem nazwy firmy, ale należy go wpisać do rejestru.

Nazwa przedsiębiorcy powinna zawierać w przypadku:

  • osób fizycznych - imię i nazwisko osoby. Nazwa firmy może także zawierać pseudonimy lub określenia wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych,
  • osób prawnych - nazwę i określenie formy prawnej, która może być podana w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie dobrane. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie "oddział" ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25664 )
Array ( [docId] => 25664 )