Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe - metoda na niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa

Data: 17-12-2017 r.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dwóch rodzajów postępowań insolwencyjnych – postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne. Postępowanie upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Przepisy wynikające z ustawy prawo restrukturyzacyjne odnoszą się do zawierania przez niewypłacalnego dłużnika lub dłużnika zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, skutkami takiego układu, a także przeprowadzeniem działań sanacyjnych.

Głównym założeniem tychże postępowań jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez podmiot borykający się z problemami finansowymi na skutek restrukturyzacji zadłużenia poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Jeśli stan ekonomiczny przedsiębiorstwa na to wskazuje – konieczne może się okazać przeprowadzenie działań sanacyjnych, czyli restrukturyzacja nie tylko zobowiązań, ale też przedsiębiorstwa.

Ustawa wyszczególnia cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu (najmniej skomplikowane)
  2. Przyspieszone postępowanie układowe
  3. Postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne (najbardziej złożone)

Ich wspólnym mianownikiem jest układ z wierzycielami, natomiast różnią się pod kątem proceduralnym, ingerencją organów postępowania, możliwościami sprawowania zarządu nad majątkiem wchodzącym do masy restrukturyzacyjnej, czy ochroną przed postępowaniami egzekucyjnymi.

Tym, co decyduje o wyborze odpowiedniej procedury jest stan przedsiębiorstwa, w którym się znajduje, a także same wierzytelności przysługujące wierzycielom podmiotu. Dla przykładu, jeżeli wierzytelności sporne przekraczają 15% ogółu wierzytelności, to przedsiębiorstwo może jedynie aplikować o wszczęcie postępowania układowego lub sanacyjnego.

Postępowanie upadłościowe

Przepisy prawa upadłościowego regulują zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami, skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, czy zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

Ważne: Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest zaistnienie stanu niewypłacalności.

Przyjmuje się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, gdy opóźnienie w spłatach wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W kontekście osób prawnych, czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, niewypłacalność występuje też, gdy wartość zobowiązań przewyższa wartość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez dwadzieścia cztery miesiące. Od momentu zaistnienia niewypłacalności, przedsiębiorca lub członek organu reprezentującego przedsiębiorstwo powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni.

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, przy zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika (o ile jest to możliwe). W kontekście osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność majątkiem prywatnym, postępowanie upadłościowe ulega pewnej modyfikacji - powinno być prowadzone w taki sposób, aby rzetelny dłużnik mógł uzyskać oddłużenie.

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w ramach postępowania likwidacyjnego, w którym dopuszczone jest wstrzymanie likwidacji na skutek zawarcia układu z wierzycielami. Jedną z metod przyspieszenia likwidacji masy upadłościowej jest tzw. przygotowana likwidacja (pre-pack). Ma ona miejsce, gdy wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik przedłoży warunki sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Filip Kozik, prawnik zajmujący się restrukturyzacją oraz upadłością przedsiębiorstw

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40811 )
Array ( [docId] => 40811 )