Prezes-udziałowiec udziela pożyczek spółce - o czym trzeba pamiętać

Autor: Mariusz Olech
Data: 25-11-2015 r.

Umowa pożyczki powinna być do celów dowodowych zawarta w formie pisemnej wówczas, gdy przenosi 500 zł. Dlatego wskazane jest zawarcie umowy, o której mowa w pytaniu, na piśmie. Nie musi ona przewidywać odpłatności w postaci odsetek dla pożyczkodawcy. Skutki tej podatkowe umowy mogą wystąpić zarówno po stronie spółki, jak i udziałowca, który tej pożyczki udzielił.

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Przy czym tego rodzaju umowa, której wartość przenosi 500 zł, powinna być stwierdzona pismem.

Zgoda spółki

Zaciągnięcie pożyczki przez spółkę może się wiązać z koniecznością uzyskania zgody wspólników wyrażonej w uchwale. Stanie się tak, jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 230 Kodeksu spółek handlowych. Należy mieć także na uwadze treść art. 15 § 1 ksh, zgodnie z którą zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Obowiązujące przepisy prawa nie zakazują zatem zawierania pożyczek pomiędzy spółką z o.o. a jej udziałowcami. W takich bowiem przypadkach spółka jako pożyczkobiorca oraz udziałowcy jako pożyczkodawcy występują jako odrębne podmioty, które mogą występować w tym charakterze w ramach zasady swobody umów.

Odpłatność pożyczki

Z regulacji prawnych nie wynika, że umowa pożyczki musi mieć charakter odpłatny. Oznacza to, że strony mogą zawrzeć tego rodzaju umowę bez wynagrodzenia dla pożyczkodawcy w postaci odsetek. Wówczas jednak należy pamiętać o tym, że udzielnie takiej nieodpłatnej pożyczki spółce z o.o. będzie skutkować u niej powstaniem podlegającego opodatkowaniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Według organów podatkowych wartość tego świadczenia należy ustalić w wysokości odsetek, które spółka musiałaby zapłacić, gdyby zaciągnęła taką pożyczkę na zasadach rynkowych, np. w banku albo w innej podobnej instytucji finansowej. Takie wnioski nasuwają się m.in. z treści interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 lutego 2014 r. (nr  ILPB4/423-445/13-2/ŁM). Przychodem spółki będą też wpłaty na poczet jej zobowiązań, dokonywane przez prezesa zarządu.

Skutki podatkowe odpłatnej umowy

Udzielenie pożyczki, o której mowa, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Istotne jest również to, że jeśli  pożyczkodawcą dla spółki z o.o. jest jej udziałowiec, to czynność ta nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Nie jest to bowiem opodatkowana tym podatkiem zmiana umowy spółki, a zwolnienie od PCC przewidziano w tym zakresie w art. 9 pkt 10 lit. I wspomnianej ustawy.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38426 )
Array ( [docId] => 38426 )

Array ( [docId] => 38426 )