Użytkowanie i zastaw na akcjach zdematerializowanych

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Ustanowienie użytkowania na akcjach zdematerializowanych odbywa się przez dokonanie stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych prowadzonego dla akcji. Ustanowienie użytkowania akcji stanowi rodzaj rozporządzenia tymi akcjami. Jego dopuszczalność może być w niektórych przypadkach wykluczona lub ograniczona na mocy przepisów ustawy, postanowień statutu lub stosownej umowy.

Użytkowanie akcji

Celem ustanowienia użytkowania jest umożliwienie określonej osobie (użytkownikowi) wykonywania praw wynikających z akcji, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności akcji po stronie akcjonariusza.

Akcje są z reguły oddawane w użytkowanie w przypadkach, kiedy istnieją wynikające ze statutu lub umowy winkulacyjnej ograniczenia w zakresie zbywania akcji.

Do ustanowienia użytkowania na akcjach konieczne jest:

  • zawarcie umowy między akcjonariuszem, (oddającym użytkowanie) a osobą trzecią (użytkownikiem) oraz
  • wydanie dokumentu akcji (art. 265 § 3 k.c.).

Ponadto w przypadku, gdy przedmiotem użytkowania są akcje imienne konieczne jest także uzyskanie przez użytkownika wpisu do księgi akcyjnej. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tego użytkownika, który jest wpisany do księgi akcyjnej (art. 343 § 1 w zw. z art. 341 § 2 k.s.h.).

Zastaw akcji

Akcje mogą stanowić także przedmiot zastawu finansowego. Zastaw taki można bowiem ustanowić (także) na instrumentach finansowych.

Ustanowienie zastawu finansowego wymaga:

  • zawarcia umowy w dowolnej formie
  • wydania dokumentu akcji.
Ustanowienie zastawu na akcjach zdematerializowanych odbywa się przez dokonanie stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych prowadzonego dla akcji. Pewne ograniczenia obowiązują w zakresie ustanawiania przez spółkę zastawu na jej akcjach własnych.

Skutkiem ustanowienia zastawu jest uzyskanie przez zastawnika prawa do pożytków wynikających z zastawionych akcji. Pożytkami tymi są przede wszystkim majątkowe uprawnienia wynikające z akcji. Oznacza to, że zastawnikowi przysługiwać będzie prawo do dywidendy czy też prawo do udziału w masie likwidacyjnej spółki (realizowane w razie postawienia spółki w stan likwidacji).

 

Uzyskane przez zastawnika kwoty z tytułu dywidendy podlegają zaliczeniu na poczet wierzytelności (zabezpieczonej zastawem) oraz związanych z nią roszczeń (art. 319 kodeksu cywilnego w zw. z art. 328 kodeksu cywilnego).

Do ustanowienia zastawu na własnych akcjach spółki stosuje się odpowiednio ograniczenia ich nabycia (art. 362 § 3 k.s.h.). Rozwiązanie to odpowiada art. 24 Dyrektywy Rady z dnia 13 grudnia 1976 r.w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału(77/91/EWG) .

Podstawa prawna: Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25698 )
Array ( [docId] => 25698 )