Warunki przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności

Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-06-2012 r.

Coraz popularniejsze staje się pozyskanie środków finansowych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja z urzędu pracy stanowi znaczny „zastrzyk” finansowy przy rozpoczęciu działalności. Jednak aby ją uzyskać należy spełnić określone warunki.

W celu uzyskania dofinansowania osoba bezrobotna powinna spełniać następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy – Kodeks karny,
 • nie złożyła wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ani wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego urzędu,
 • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • zrezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu jej rozpoczęcia,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), tj. nie jest podmiotem, który w ciągu 3 ostatnich lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem właściwych procedur albo pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Powyższe okoliczności zainteresowany dofinansowaniem potwierdza w oświadczeniu dołączonym do wniosku.

 

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć – określony według PKD,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, np. oszczędności bezrobotnego czy pożyczka rodzinna,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • propozycję sposobu zabezpieczenia otrzymanego dofinansowania na wypadek obowiązku jego zwrotu – takim zabezpieczeniem może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (beneficjenta dofinansowania).

Wniosek jest składany do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu zainteresowanego albo prowadzenia działalności gospodarczej. Terminy składania wniosków wyznaczają dyrektorzy Urzędów Pracy.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25655 )
Array ( [docId] => 25655 )