Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 07.02.2018
  Od 2 lutego 2018 r. Zmieniają się zasady pomocy publicznej. Dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw
  Weszły już w życie zmiany m.in. prawa restrukturyzacyjnego, dotyczące nowych regulacji pomocy publicznej. Dzięki tym przepisom przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie. Dowiedz się więcej o  zmianach.Chodzi o ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia ...

  Fundusze unijne 20.01.2018
  Czy wiesz, jak rozliczyć trzynastkę w projekcie unijnym
  Wynagrodzenie roczne (trzynastka) jest wypłacane nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Oznacza to, że trzynastkę należy wypłacić w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni. Tylko pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, ...

  Fundusze unijne 20.01.2018
  Czy wiesz, jak wykorzystać fundusze unijne na poprawę jakości powietrza?
  Zastanawiasz się, jak efektywnie pozyskać fundusze na przeciwdziałanie smogowi i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery? Oto kilka propozycji. Sprawdź, co możesz zrobić w swojej firmie lub samorządzie lokalnym w 2018 roku.Programy, które wspierają przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, zazwyczaj wielodyscyplinarnie podchodzą do rozwiązania problemów – od efektywności ...

  Fundusze unijne 20.12.2017
  Dotacje dostępne także dla placówek socjalizujących
  Czy są konkursy, z których mogą skorzystać placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe typu socjalizacyjnego, np. dla wychowanków wkraczających w dorosłość, czyli mających 14─18 lat?Placówki opiekuńczo-wychowawcze o typie socjalizacyjnym mogą korzystać z dofinansowań unijnych. Konkursy, w ramach których zgłasza się takie ośrodki, można znaleźć w regionalnych programach operacyjnych ...

  Fundusze unijne 20.12.2017
  Otrzymałeś dotację, wydziel system księgowy do jej obsługi
  Firma złożyła wniosek o dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego i rozpoczęła realizację projektu, nie czekając na ogłoszenie wyników. Według jakich zasad księgowa powinna prowadzić ewidencję projektu?Jednym z podstawowych zbiorów przepisów unijnych poświęconych ewidencji księgowej projektu jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia ...

  Prawo gospodarcze 17.12.2017
  Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe - metoda na niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa
  Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dwóch rodzajów postępowań insolwencyjnych – postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne. Postępowanie upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników ...

  Fundusze unijne 23.11.2017
  Zmiany w prawie – sprawdź nowe zasady realizacji projektów
  W ostatnim czasie zmieniono dokument Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014─2020. Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę z punktu widzenia przedsiębiorcy?Wszystkie zmiany w wytycznych dotykają bezpośrednio przedsiębiorców, a zwłaszcza uważni powinni być ...

  Fundusze unijne 29.09.2017
  Zarządzanie projektem – ocena wniosku o dofinansowanie zależy też od jego prezentacji
  W niektórych konkursach we wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić sposób zarządzania projektem. Czy wiesz, jak powinien wyglądać taki opis?W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 w wielu programach operacyjnych instytucje zarządzające preferują projekty, które będą wdrażane na bazie metodologii zarządzania projektami. Z artykułu dowiesz się jak w treści wniosku o dofinansowanie ...

  Fundusze unijne 29.09.2017
  Czy wiesz, jakich błędów unikać w sprawozdaniu z realizacji projektu unijnego
  O sprawozdaniu z realizacji projektu warto pomyśleć już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze dane projektu: budżet projektu, harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu.Najczęstsze błędy beneficjentów związane z przygotowaniem ...

  Fundusze unijne 30.08.2017
  Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, przemyśl plany wobec swojej firmy
  Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona? Tak, o ile instytucja, która zajmuje się konkursem, wyrazi na to zgodę, a dokumentacja konkursowa nie wskazuje wprost, że takie działanie powoduje odrzucenie wniosku.Czas oczekiwania od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie często wynosi kilka miesięcy, czasami przekracza pół roku. ...