Współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2013 r.

Kategoria: Czas pracy
Data: 17-01-2013 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wypoczynkowego obecnie ustala się w jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. od 8 października 2012 r. przestał obowiązywać przepis art. 130 § 21 kp. Zgodnie z tym przepisem liczba dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym dla poszczególnych pracowników mogła być różna, wobec czego należało dla nich indywidualnie ustalać współczynnik do ekwiwalentu za urlop.

Jak ustalić współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Obecnie współczynnik ekwiwalentu za urlop ustala się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Należy tu podkreślić, że przez liczbę dni wolnych, wynikających z rozkładu czasu pracy, należy rozumieć liczbę dni, o której mowa w art. 130 § 1 i 2 kp, zgodnie z którym obowiązujący pracownika czas pracy oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Od uzyskanego wyniku odejmuje się po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Przy obliczaniu współczynnika ekwiwalentu, nie ma znaczenia indywidualny harmonogram, jakim pracownik jest objęty.

 

Czas pracy w 2013 roku

Czas pracy w 2013 roku, ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wynosi dla poszczególnych miesięcy:

Miesiąc

Liczba dni roboczych

Liczba godzin roboczych

Styczeń

22

176

Luty

20

160

Marzec

21

168

Kwiecień

21

168

Maj

20

160

Czerwiec

20

160

Lipiec

23

184

Sierpień

21

168

Wrzesień

21

168

Październik

23

184

Listopad

19

152

Grudzień

20

160

RAZEM

251

2008

Współczynnik do ekwiwalentu za urlop wyniesie więc:

  • 365 dni – (52 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 251 dni
  • 251 dni : 12 = 20,92.

W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy, wartość współczynnika ekwiwalentu ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru i tak będzie on przykładowo wynosił:

  • dla 3/4 etatu 15,69 (3/4 × 20,92),
  • dla 1/2 etatu 10,46 (1/2 × 20,92),
  • dla 1/3 etatu 6,97 (1/3 × 20,92).
  • dla 1/4 etatu 5,23 (1/4 × 20,92),

Podstawa prawna:

  • § Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • § § 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).
  • § Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11; Dz.U. z 2012 r. poz. 1110).

Autor: Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26054 )
Array ( [docId] => 26054 )