Rodzic zastępczy też ma prawo do urlopu wychowawczego

Data: 30-01-2013 r.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik posiadający co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia (chodzi tu o tzw. ogólny staż pracy), który zamierza sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i opiekunom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

Rodzina zastępcza ma na celu zapewnienie dziecku opieki i wychowania, gdy nie mogą tego zrobić biologiczni rodzice. Rodzice zastępczy są opiekunami prawnymi dla dziecka. W związku z tym, pracownikowi który legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy i zaopiekuje się dziećmi w charakterze rodziny zastępczej – przysługuje urlop wychowawczy.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop ten udzielany jest na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia (z urlopu w dłuższym wymiarze mogą korzystać rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych). Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. W razie niedotrzymania tego terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna:

  • art. 186 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zm.),
  • § 1, § 2 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. nr 230, poz. 2291).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26678 )
Array ( [docId] => 26678 )