Stosowanie starych zasad wydawania świadectw pracy przy rozwiązywaniu umów na czas określony

Data: 20-11-2012 r.

Zmienione zasady wydawania świadectw pracy obowiązują od 21 marca 2011 r. Czasem jednak przy rozwiązywaniu umów na czas określony należy sięgnąć po stare przepisy.

W przypadku rozwiązania umów terminowych pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Zasady te stosuje się do stosunków pracy nawiązanych na podstawie umów o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonywania określonej pracy, poczynając od dnia wejścia w życie tych zmian (czyli od 21 marca 2011 r.). A jakie przepisy należy stosować w stosunku do takich umów trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji przepisów?

W myśl przepisów przejściowych (art. 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy) „pracodawca wydaje świadectwo pracy zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy trwa kolejna umowa o pracę nawiązana w okolicznościach określonych w art. 97 § 11 Kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem”.

Wydanie świadectwa pracy na podstawie starych przepisów

Jeśli 21 marca 2011 r. trwa kolejna już umowa z wymienionych umów (tj. na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy) zawarta między tymi samymi stronami, np. umowa na czas określony po umowie na czas określony - świadectwo pracy wydaje się według zasad poprzednich. Nie obowiązuje wówczas 24-miesięczny termin od zawarcia pierwszej z takich umów na wydanie świadectwa pracy.

Przykład 1:

Strony zawarły umowę o pracę na okres próbny od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Następnie zawarły umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Ponieważ umowa o pracę na czas określony jest kolejną z umów, to - mimo że trwa ona w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów (21 marca 2011 r.) - zbiorcze świadectwo pracy należy wydać na starych zasadach, tj. po zakończeniu tej umowy terminowej (31 grudnia 2012 r.).

Przykład 2:

Strony zawarły umowę o pracę na czas określony od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Następnie zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2011 r. Umowa o pracę zawarta 1 stycznia 2011 r. jest kolejną umową między stronami i trwa w dniu 21 marca 2011 r. Pracodawca powinien zatem wydać świadectwo pracy (obejmujące również okres próbny) po rozwiązaniu umowy bezterminowej.

Wydanie świadectwa pracy w dniu rozwiązania umowy

Jeśli natomiast w dniu 21 marca 2011 r. trwa już umowa o pracę na okres próbny lub na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, ale jest ona pierwszą z takich umów (przed nią strony nie zawarły innej z powyższych umów), pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania zatrudnienia.

Przepisy przejściowe nie określają jednoznacznie, jakie przepisy (dotychczasowe czy nowe) należy stosować do umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, ale nie będących kolejnymi umowami zawartymi w warunkach określonych w art. 97 § 11 Kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym przed 21 marca 2011 r. Z jednej strony nie ma podstaw do stosowania w takim przypadku przepisów dotychczasowych, ale z drugiej strony wątpliwości budzi stosowanie nowych przepisów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26752 )
Array ( [docId] => 26752 )