Okresu służby zakonnej nie wlicza się do stażu urlopowego

Data: 12-03-2013 r.

Do stażu urlopowego wlicza się nie tylko okres nauki i pracy, ale także inne – jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Nie ma jednak podstaw aby okres służby zakonnej był uwzględniany przy ustalaniu okresu pracy, od którego zależy wymiar oraz nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień gwarantowanych pracownikom na mocy przepisów Kodeksu pracy. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się:

  • okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
  • okresy nauki związane z ukończeniem określonej szkoły, a także
  • inne okresy, jeżeli na mocy przepisów szczególnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Przykładowo okresami takimi są okres służby wojskowej, czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, które uwzględnia się przy ustalaniu wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu.

Zakon to nie okres pracy w rozumieniu Kodeksu pracy

Brak jest jednak przepisów, które stanowiłyby, iż do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych wlicza się okres służby zakonnej. W konsekwencji nie ma podstaw, aby okres ten był uwzględniany przy ustalaniu okresu pracy, od którego zależy wymiar oraz nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Oznacza, to że osoba, która po wystąpieniu z zakonu podejmuje pierwszą pracę, nabywa prawo do urlopu według zasad obowiązujących w pierwszym roku kalendarzowym pracy, czyli sukcesywnie – z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 rocznego wymiaru urlopu. Takie zasady nabywania prawa do urlopu obowiązują tylko w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął swoją pierwszą pracę.

W następnych latach pracownik jest już uprawniony do kolejnego urlopu, co oznacza, że dniem 1 stycznia nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu za dany rok (w przypadku zatrudnienia na okres nie krótszy niż do końca roku) lub do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, jeżeli zatrudnienie to trwa krócej niż do końca roku. Okres służby zakonnej nie będzie się również wliczać do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu.

Podstawa prawna:

  • art. 152 § 1, art. 153, art. 154 § 1, art. 1541 § 1, art. 155, art. 1551 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.),
  • art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1 pkt 10, 8 ust. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26989 )
Array ( [docId] => 26989 )