Znamy nowe wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych

Data: 28-09-2018 r.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego publicznie zaprezentował długo wyczekiwane przez NGO wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych. Mają obowiązywać najpóźniej od 29 października 2018 r.

Szczegółową treść wzorów ofert, umów i sprawozdań określają załączniki nr 1─6.

 

Wzory ofert

Jeśli chodzi o wzory ofert realizacji zadania publicznego (załącznik nr 1 – dla zadań realizowanych na zasadach ogólnych oraz załącznik nr 2 – dla zadań zlecanych przez operatora projektu), wzór składa się z siedmiu części.

Część I zawiera podstawowe informacje o złożonej ofercie (określenie organu, do którego adresowana jest oferta, oraz rodzaj zadania publicznego – w przypadku gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert).

Część II określa dane oferenta (oferentów – w przypadku oferty wspólnej), takie jak: nazwa, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona internetowa, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, informacja o sposobie reprezentacji wobec organu administracji publicznej (w przypadku zadań realizowanych na zasadach ogólnych), dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty.

Część III jest opisem zadania publicznego i zawiera takie informacje jak: tytuł zadania, termin realizacji, syntetyczny opis sposobu realizacji zadania, plan i harmonogram działań oraz opis zakładanych rezultatów realizacji zadania, a także – dla zadań zlecanych przez operatora projektu – informacje odnośnie do wyboru realizatorów projektu.

Część IV, tj. charakterystyka oferenta, zawiera informacje o dotychczas prowadzonych działaniach ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w realizacji zadań planowanych w ofercie, zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania.

W części V – budżet – znajduje się zestawienie kosztów realizacji zadania, informacja o źródłach finansowania kosztów realizacji zadania oraz podziale kosztów w przypadku realizacji zadania w partnerstwie.

Część VI zawiera inne informacje, które ewentualnie mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Ostatnia część VII to oświadczenia oferenta dotyczące realizacji zadania publicznego.

Wzory umów

Projekt przewiduje dwa ramowe wzory umów – pierwszy dla zadań realizowanych na zasadach ogólnych (załącznik nr 3) oraz drugi dla zadań realizowanych w sposób, o którym mowa w art. 16a ustawy, tj. zlecanych przez operatora projektu (załącznik nr 4).

Jak dotychczas, wzór określa umowę jako umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego (gdy zleceniobiorca/operator projektu nie zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja) albo umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego (gdy zleceniobiorca/operator projektu zobowiązuje się do wykorzystania innych środków finansowych). W pierwszej części umowy zapisywane są standardowe informacje dotyczące stron umowy. W dalszych częściach umowa określa m.in.: termin realizacji zadania (tj. do kiedy należy koniecznie zakończyć realizację projektu), termin ponoszenia wydatków w ramach umowy (ostateczna data, do której powinny być dokonane wydatki). Termin ponoszenia wydatków jest ustalany oddzielnie dla środków pochodzących z dotacji oraz dla środków pochodzących z innych środków finansowych.

Odnosząc się do umów zawieranych z operatorem projektu, we wzorze umowy zawarto postanowienia dotyczące obowiązków operatora względem realizatorów projektu (związane m.in. z przeprowadzaniem naboru na realizatora projektu), a także minimalnych zapisów, które powinny znaleźć się w umowie zawartej między operatorem projektu a realizatorem projektu. W dalszej części określony jest sposób finansowania zadania publicznego, tj. wysokość przekazywanych środków finansowych oraz terminy ich przekazania. Zgodnie ze wzorem środki mogą być przekazane na zadania realizowane w jednym roku budżetowym (dotacja przekazywana jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy lub w transzach) lub na zadania wieloletnie realizowane w okresie od 2 do 5 lat budżetowych (dotacja na pierwszy rok przekazywana jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, a na kolejne lata daty określa się w umowie, przy czym istnieje możliwość wypłaty dotacji na dany rok w transzach). W odniesieniu do zadań wieloletnich we wzorze umowy zamieszczono zapis, że wysokość środków w kolejnych latach uzależniona jest od wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie dysponenta części budżetowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. W umowie zawarty jest również zapis dotyczący zobowiązania zleceniobiorcy/operatora projektu do wniesienia wkładu własnego (z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy).

Wejście w życie nowego rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie w istotnej części wzorowane jest na rozwiązaniach obowiązujących, tj. rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Obowiązuje ono najpóźniej do 28 października 2018 r., dlatego pełnomocnik rządu proponuje, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jednocześnie w projekcie przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia oraz do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych również przed dniem obowiązywania nowego akt stosuje się przepisy dotychczasowe.

Źródło:
  • Projekt rozporządzenia przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania (wersja z 23 sierpnia 2018 r.)

www.bip.kprm.pl (dostęp z 3 września 2018 r.)

Oprac. red.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40967 )
Array ( [docId] => 40967 )