Student nie zawsze jest zwolniony z ZUS

Data: 17-11-2015 r.

Organizacje pozarządowe chętnie zlecają pracę uczniom i studentom z uwagi na brak obowiązku opłacania za nich składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz statusu ucznia bądź studenta ważny jest również wiek zleceniobiorcy bądź inny tytuł do ubezpieczeń.

Zatrudniwszy pracownika na podstawie umowy zlecenia, pracodawca opłaca za niego składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeżeli jednak zleceniobiorca jest uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej bądź studentem do ukończenia 26. roku życia, wówczas nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a tym samym również pozostałym.

Oznacza to, że pracodawca, który w sezonie wakacyjnym przyjmie do pracy ucznia lub studenta, nie płaci za te osoby składek na ZUS, pod warunkiem że spełnione są łącznie dwie przesłanki, zachodzące przez cały okres trwania umowy:

  • wiek poniżej 26 lat oraz

  • status ucznia bądź studenta.

Status trzeba potwierdzić

Przed podpisaniem umowy z uczniem lub studentem warto potwierdzić jego status. W tym celu pomocne będzie okazanie odpowiednich dokumentów, np. legitymacja, pismo o przyjęciu na studia itp. Warto również zobowiązać zleceniobiorcę do poinformowania o każdej zmianie, która wpływa na kwestię ubezpieczeń, np. o skreśleniu z listy studentów. Zleceniobiorca powinien podpisać oświadczenie w tej sprawie. Co istotne, za studentów nie uznaje się w tym przypadku uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Studenta pracującego na podstawie umowę zlecenia należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od:

  • dnia następującego po dniu złożenia końcowego egzaminu dyplomowego, nawet jeśli student nie ukończył jeszcze 26. roku życia,

  • dnia następującego po dniu wykreślenia z listy studentów,

  • dnia ukończenia 26. roku życia.

Inny tytuł do ubezpieczeń

Na składkach społecznych może zaoszczędzić zleceniodawca, przyjmując do pracy osobę, która ma inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, np. pracuje na podstawie umowy o pracę i ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie z tego tytułu. Wtedy umowa zlecenia podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Więcej na ten temat >>

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38053 )
Array ( [docId] => 38053 )

Array ( [docId] => 38053 )