Czy trakcie procesu budowlanego konieczny jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kategoria: Prawo budowlane
Data: 06-04-2019 r.

Czym jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Na podstawie jakich przepisów prawa budowlanego sporządzany jest plan? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia takiego planu?”

W przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., dalej: pb) zostały uregulowane kwestie związane z procesem budowlanym: projektowaniem, budową i odbiorem wykonanych robót, utrzymaniem oraz zasady rozbiórki obiektu budowlanego.

 

Przebieg robót budowlanych, w pierwszej kolejności, to uzgodniona suma zamiarów inwestora, rozwiązań zaproponowanych przez projektanta i dbałości kierownika budowy. Proces budowlany to również umiejętność ochrony życia i zdrowia osób w tym procesie uczestniczących, w pierwszym rzędzie, jako realizacja zapisów w Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 24 Konstytucji RP praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polski. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Natomiast zgodnie z art. 66 Konstytucji RP każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Kierownik budowy został uznany, przez ustawodawcę, za osobę najbardziej odpowiedzialną za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób z budową związanych. Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia została określona wprost w art. 21a ust. 1 pb, zgodnie z którym kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie , przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych . Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia funkcjonuje w opisach pod skrótami „Plan BIOZ” lub „Plan bioz”.

Ważne!

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie , przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Plan BIOZ sporządzany jest w przypadkach kiedy, w zamiarze budowlanym opisanym projektem budowlanym, przewiduje się wystąpienie przynajmniej jednej z dwóch okoliczności, o których mowa w art. 21a ust. 1a pb, tj.: gdy:

  • w trakcie budowy realizowane są roboty wysokiego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa,

  • prowadzone są roboty budowlane trwające dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni.

Ważne!

Plan BIOZ powinien zostać sporządzony, gdy w trakcie budowy realizowane są roboty wysokiego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa, a także gdy prowadzone są roboty budowlane trwające dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni.

Plan BIOZ wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126; dalej: rbioz). Rozporządzenia zostało wydane na podstawie art. 21b ust. 4 pb.

Plan BIOZ zbliżony jest w swoim zakresie i formie do projektu budowlanego. Plan składa się ze stron:

  • tytułowej,

  • opisowej oraz

  • rysunkowej.

W przepisach rbioz, mimo technicznej formy planu, istnieje mocny nakaz zachowania dbałości o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników (§ 3 ust. 3 pkt 6 rbioz). Wskazany opis z planu BIOZ powinien być podstawą szkolenia, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401; dalej: rbhprb), wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robot budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Rozporządzenia zostało wydane na podstawie art. 23715 KP.

Ważne!

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robot budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Dla całej budowy sporządza się tylko jeden plan BIOZ. Plan jest prawem obowiązującym dla wszystkich osób przebywających na terenie budowy. Osoby przebywające na budowie powinny być zapoznane z zawartością planu albo przynajmniej poinformowane o jego istnieniu.

Zgodnie z art. 17 pb, kierownik budowy sporządzając plan BIOZ współdziała z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, na których spoczywają wyszczególnione obowiązki w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Do podstawowych obowiązków projektanta, w zakresie uczestniczenia w sporządzaniu planu BIOZ, należy sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawą sporządzenia przez projektanta ww. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest § 2 ust. 1-6 rbioz.

Ważne!

Dla całej budowy sporządza się tylko jeden plan BIOZ. Plan jest prawem obowiązującym dla wszystkich osób przebywających na terenie budowy. Osoby przebywające na budowie powinny być zapoznane z zawartością planu albo przynajmniej poinformowane o jego istnieniu.

Kierowniku budowy, w trakcie trwania budowy, ma do wypełnienia jeszcze jeden szczególny obowiązek, z katalogu obowiązków opisanych w art. 22 pkt 3c pb. Kierownik budowy powinien wprowadzać niezbędne zmiany w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikające z postępu wykonywanych robót budowlanych.

Z datą zakończenie budowy kończy się ważność planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po zakończeniu budowy jej dotychczasowy kierownik może nieaktualny już plan BIOZ zniszczyć wraz z innymi niepotrzebnymi dokumentami byłej budowy. Jednak bardziej starannym postępowaniem, nie nakazanym żadnym przepisem, wydaje się przekazanie planu BIOZ, wraz z dokumentacją szkoleń stanowiskowych BHP, właścicielowi lub zarządcy oddanego do użytkowania obiektu budowlanego.

Zdarza się, że pracownicy budowlani zgłaszają po zakończeniu budowy wypadki przy pracy lub toczy się w ich sprawie postępowanie w sprawie uznania ich aktualnej choroby za chorobę zawodową. Tacy pracownicy, wezwani o przedstawienie dokumentów lub świadków, kierują się w pierwszej kolejności o pomoc do byłego kierownika budowy. Jeżeli kierownik budowy zdecyduje się na przekazanie planu BIOZ wraz z dokumentacją szkoleń BHP pracowników w inne ręce, powinien jeszcze pamiętać, że przekazywanie dokumentów powinno być dokonane ze starannością wymaganą przepisami RODO.

Ważne!

Ważność planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kończy się z datą zakończenie budowy. Po zakończeniu budowy jej dotychczasowy kierownik powinien przekazać plan BIOZ, wraz z dokumentacją szkoleń stanowiskowych BHP, właścicielowi lub zarządcy oddanego do użytkowania obiektu budowlanego.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

Magdalena Popławska

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41047 )
Array ( [docId] => 41047 )