Jak postępować w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 18-05-2017 r.

Podczas budowy lub użytkowania obiektu budowlanego może dojść do katastrofy budowlanej. W przeważającej większości przypadków takiego zdarzenia nie da się przewidzieć ani mu zapobiec. Niezależnie od przyczyn katastrofy wiąże się ona z określonymi obowiązkami uczestników procesu budowlanego, właścicieli, zarządców czy użytkowników obiektów budowlanych. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć sankcji finansowych oraz odpowiedzialności karnej.

Mimo przestrzegania przepisów w zakresie zabezpieczenia terenu budowy, warunków sytuowania obiektów czy wymogów technicznych użytkowania, nie jesteśmy w stanie wykluczyć wszystkich rodzajów ryzyka związanych z budową oraz użytkowaniem obiektu. Podstawowym zagrożeniem przy realizacji inwestycji budowlanej jest bowiem wystąpienie katastrofy budowlanej, którą nie zawsze można przewidzieć. W praktyce przyczyny takiego zdarzenia są bardzo różne. Może to być zarówno działanie żywiołu, jak i błąd ludzki czy zły stan techniczny. Mogą też powstać na różnych etapach inwestycji – przy projektowaniu, w trakcie wykonawstwa czy już podczas użytkowania.

Niezależnie od przyczyn i charakteru katastrofy, procedura postępowania po jej zajściu jest taka sama, a na poszczególnych podmiotach spoczywają określone obowiązki. W pierwszym rzędzie należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dane zniszczenie obiektu możemy w ogóle uznać za katastrofę budowlaną.

Definicja katastrofy budowlanej

Pojęcie katastrofy budowlanej zostało zdefiniowane w art. 73 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: „pb”). Zgodnie z tym przepisem katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Co istotne, wyżej wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie, aby dane zdarzenie można było zakwalifikować jako katastrofę budowlaną w rozumieniu przepisów pb.

Nie każde zniszczenie czy uszkodzenie obiektu budowlanego będzie bowiem katastrofą budowlaną. W myśl art. 73 ust. 2 pb nie jest katastrofą budowlaną:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,

3) awaria instalacji.

Przykład:

Zdarzenie, gdy z pękniętej rury wycieka woda i zalewa kilka ulic z budynkami (ich piwnice i partery), nie będzie katastrofą budowlaną, lecz typową awarią. Natomiast za katastrofę budowlaną zostanie uznana sytuacja, gdy na którejś kondygnacji biurowca dojdzie do wybuchu gazu, który zniszczy budynek i spowoduje uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ludzi.

Zakwalifikowanie określonego zdarzenia jako katastrofy budowlanej, bez względu na stan lub zakres uszkodzenia obiektu budowlanego lub jego części, wymaga dokonania oceny przez właściwy organ nadzoru budowlanego, czy w spowodowaniu tego zdarzenia zaistniał zamierzony udział człowieka oraz czy stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia obiektu bądź jego części mają charakter trwały i nieodwracalny w stopniu, który nie pozwala na dokonanie naprawy, względnie czy zaistniałe zniszczenia lub uszkodzenia dotyczą urządzeń związanych z budynkiem bądź też czy wystąpiła jedynie awaria instalacji.

Przeczytaj więcej na: prawonieruchomosci24.pl

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk prawnik, specjalista z zakresu prawa budowlanego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40374 )
Array ( [docId] => 40374 )