Obowiązki inspektora nadzoru wobec wspólnoty mieszkaniowej

Data: 08-03-2017 r.

Właściwe utrzymanie obiektu budowlanego jest rolą właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Do jego podstawowych obowiązków należy użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska, jak również utrzymanie stanu technicznego i estetycznego, które nie pogorszą właściwości użytkowych i sprawności budynku. Ponadto musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania obiektu w razie wystąpienia oddziaływujących na niego czynników zewnętrznych.

Kontrolę obiektu wykonuje tylko osoba z uprawnieniami

Organami administracji, które mają obowiązek wykonywać zadania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego według kompetencji są: starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tak więc w powiecie odpowiedzialny z zakresu nadzoru budowlanego jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W województwie taką funkcję sprawuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz najwyższy centralny Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Kompetencje i uprawnienia zostały szczegółowo przydzielone poszczególnym organom i nie mogą być zlecone innemu organowi.

Organ nadzoru może zażądać udostępnienia dokumentów

Podstawowymi zadaniami jest kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego, jak również podania przyczyn katastrof budowlanych. Organ nadzoru ma także ustanowione prawa. Należy do nich: prawo wstępu do obiektu, na teren budowy, jak i zakładu pracy. W przypadku przeprowadzenia kontroli inspektor nadzoru może żądać udostępnienia dokumentów wymaganych prawem budowlanym, w zależności od charakteru prowadzonej kontroli.

Organem pierwszej instancji jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a odwoławczym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, działa też jako organ pierwszej instancji w tych samych sprawach co inspektor powiatowy w odniesieniu do innej kategorii obiektu. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji.

Czy organ może zakazać użytkowania budynku

W przypadku wystąpienia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu, który może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, konieczne jest przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przez odpowiedni organ administracji. Jeżeli w toku przeprowadzenia takiej kontroli stwierdzono, że stan techniczny obiektu jest nieprawidłowy, właściwy organ w drodze decyzji nakazuje usunięcie nieprawidłowości, wyznaczając termin wykonania. W decyzji właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu lub jego części do czasu usunięcia nieprawidłowości.

mgr inż. Marcin Hołub, inspektor budowlany

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40101 )
Array ( [docId] => 40101 )