Odpowiedzialność karna i cywilna zarządcy nieruchomości - zapoznaj się z poradami prawnika

Data: 28-03-2017 r.

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z określonym ryzykiem. W trakcie wykonywania obowiązków zarządcy może zdarzyć się bowiem np. wypadek bądź wybuch pożaru. Dowiedz się, kiedy jesteś odpowiedzialny za szkodę oraz jak zabezpieczyć się przed płaceniem wysokich kar.

Upewnij się, jakie rodzaje odpowiedzialności cywilnej dotyczą zarządcy nieruchomości

1. Odpowiedzialność kontraktowa występuje zawsze w przypadku, kiedy zarządca w sposób pisemny ukształtuje swoje prawa i obowiązki z właścicielem nieruchomości bądź w przypadku wspólnot mieszkaniowych – z zarządem wspólnoty. Zakres tej odpowiedzialności określa szczegółowo umowa (wskazując kary umowne, naprawienie szkody) oraz przepisy kodeksu cywilnego, jeśli umowa odwołuje się do tego aktu prawnego. Natomiast, gdy zarządzasz nieruchomościami w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Twoja odpowiedzialność opiera się na ryzyku prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli jednak prowadzisz swoje usługi w ramach stosunku pracy, to Twoją odpowiedzialność reguluje kodeks pracy, w zakresie odpowiedzialności pracownika za wyrządzone zakładowi pracy szkody. W zależności od winy (wina nieumyślna) – za szkodę odpowiadasz do wysokości trzech miesięcznych kwot wynagrodzenia, a w przypadku winy umyślnej – w pełnym zakresie szkody.

2. Odpowiedzialność deliktowa wynika z art. 415 kc i dotyczy winy sprawcy. Przesłanką takiej odpowiedzialności jest nie tylko sama szkoda, ale związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstaniem szkody a umyślnym działaniem zarządcy.

Tego rodzaju odpowiedzialność występuje niezmiernie rzadko. Trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy zarządca zawiera umowę lub uzyskuje możliwość działania w imieniu i na rzecz właściciela i jednocześnie umyślnie swym działaniem lub zaniechaniem doprowadza do szkody w mieniu właściciela lub wspólnoty. Jedyną jak dotychczas formą zwolnienia z obowiązku wypłaty kwoty szkody (nie zwolnienia z odpowiedzialności) jest zawarcie przez zarządcę umowy z zakładem ubezpieczeń mającym w swoim portfelu tego rodzaju polisy. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wspomniane ubezpieczenie jest obowiązkowe

WAŻNE: Upewnij się, czy jesteś w stanie wykonać wszystkie procedury określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia OC.

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia

Dokładnie zapoznaj się z treścią zawieranej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli chcesz być chroniony za szkody, jakie w trakcie wykonywania zarządu nieruchomością powstaną, wówczas mniej istotna jest wysokość składki, lecz zakres wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

UWAGA: Zarządzanie starszymi nieruchomościami bez zawartej umowy OC jest ogromnym ryzykiem dla zarządcy, podobnie jak brak umowy ubezpieczenia Twojej osoby (bądź działalności gospodarczej).

Odpowiedzialność karna

Prawie każdy zapytany o katastrofy budowlane, wypadki i urazy, odpowie że się zdarzają, ale odpowiedzialność ponosi wykonawca bądź właściciel. Nic bardziej mylnego. Zarządca w określonych przypadkach odpowiada karnie za zaniechanie polegające na niezabezpieczeniu miejsca wykonania robót czy też niepodjęciu działań zarówno faktycznych, jak i formalnych mających na celu zapobiegnięcie wypadkowi. Faktem jest, że zarząd nie popełnia przestępstwa w ramach sprawowania zarządu z winy umyślnej. Ale wielu popełniło ją z niedbalstwa, które jest formą winy nieumyślnej.

Odpowiedzialność karną zarządcy można podzielić na trzy rodzaje, różniące się między sobą sposobem postępowania i zakresem odpowiedzialności: odpowiedzialność z tytułu niedbalstwa, odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane zaniechaniem działania, odpowiedzialność za szkody w osobach (śmierć, kalectwo itd.). Ta klasyfikacja uzależniona jest od formy winy.

Odpowiedzialność karną zarządcy dzielimy także ze względu na rodzaj przestępstwa: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne uszkodzenie ciała, narażenie na niebezpieczeństwo, nieudzielenie pomocy), przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń, bezpośrednie niebezpieczeństwo), przestępstwa przeciwko środowisku (zniszczenie, zanieczyszczenie odpadami, niedopełnienie obowiązku), inne przestępstwa wymienione w rozdziałach kodeksu karnego (np. łapownictwo, fałszywe dowody, fałszowanie dokumentów, itp.). 

Piotr Szeja - radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40164 )
Array ( [docId] => 40164 )