Sprawdź obowiązki, które powstają po przeprowadzonej kontroli nieruchomości

Data: 28-03-2017 r.

Zarządca obiektu jest zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole. Na podstawie tego dokumentu można sporządzić zestawienie robót remontowych budynku.

Jakie nieprawidłowości budynku musi usunąć zarządca

Zarządca nieruchomości, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach bądź umowach, musi w trakcie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Kontrole przeprowadzane są przez upoważnione do tego osoby posiadające uprawnienia budowlane albo odpowiednie kwalifikacje. Przepis art. 62 ust. 1a pr.bud. nie przewiduje ani formy, w jakiej wydawane są zalecenia pokontrolne, ani sposobu ich dokumentowania. W praktyce przyjmuje się, że z przeprowadzanych kontroli sporządza się protokół, który jest dołączany do książki obiektu budowlanego, zaś poszczególne czynności eksploatacyjne wpisuje się do książek eksploatacji urządzeń i instalacji.

Jakie informacje zawiera protokół kontroli

Kontrolujący już podczas pracy mogą przekazywać swoje uwagi o stanie niektórych elementów budynku czy poszczególnych lokali, zalecając zarządcy naprawienie pewnych usterek. Wskazówki te niekoniecznie zostaną ujęte w treści protokołu, jeśli nie dotyczą nieprawidłowości kwalifikujących się do usunięcia.

WAŻNE: W protokole znajdują się tylko te nieprawidłowości, które wymagają usunięcia.

Osoba kontrolująca może przy ich opisie zawrzeć także zalecenia pokontrolne. Ponadto w trakcie kontroli okresowej obiektu budowlanego, prowadzonej stosownie do treści art. 62 pr.bud. dokonuje się sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli.

ZAPAMIĘTAJ: Zarządca obiektu jest zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole.

Zalecenia te powinny zatem stanowić podstawę do sporządzenia planu działania zarządcy, a zwłaszcza powinny być punktem wyjścia do stworzenia zestawienia robót remontowych budynku, w którym należy dokonać podziału robót na: konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne.

UWAGA: Na zarządcy/zarządzie ciąży obowiązek stałego czuwania nad właściwym stanem budynku, instalacji i urządzeń znajdujących się w nim oraz jego bezpieczną eksploatacją.

Czynności, które przeprowadza zarządca w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych 

Obowiązkiem zarządcy, który zamierza dostosować się do zaleceń pokontrolnych dotyczących oceny stanu technicznego budynku, wynikających z Prawa budowlanego, będzie:
1) szczegółowe zapoznanie się z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w protokole z poprzedniej kontroli.
2) zapoznanie się z ewentualnymi innymi uwagami osoby kontrolującej, w celu sprawdzenia czy określony przez nią stan techniczny nie uległ pogorszeniu po dacie wykonania kontroli.
3) ocena czy możliwe jest usunięcie stwierdzonych usterek w oparciu o dysponowane przez niego środki finansowe albo podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ich pozyskania. 
4) wykonanie planu działania wraz z zestawieniem wszystkich koniecznych do wykonania robót, czy innych czynności. 
5) wykonanie planu robót remontowych z podziałem na roboty, które należy wykonać w pierwszej kolejności oraz takie które mogą być wykonane w dalszej kolejności.
6) ocena czy zalecenia kontrolującego dotyczą części wspólnej czy też poszczególnych lokali; zaś w przypadku gdy dotyczą one poszczególnych lokali zarządca winien przekazać te uwagi ich właścicielom.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40163 )
Array ( [docId] => 40163 )