Upewnij się, czy potrzebujesz pozwolenia na zbudowanie studni chłonnej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 30-09-2017 r.

Zarządcy nieruchomości napotykają na spore trudności w przypadku budowy studni chłonnych na posesji, którą zarządzają. Zyskaj odpowiedzi na pytania: czy studnia chłonna jest urządzeniem wodnym oraz czy na jej budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Uzyskaj zgodę właścicieli lokali

Zarządca nieruchomości może zbudować studnię chłonną. Warto w tym miejscu wskazać, że do podjęcia tego rodzaju czynności będzie wymagana zgoda właścicieli nieruchomości.

Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie z wód;

2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3) wykonanie urządzeń wodnych.

Co jest urządzeniem wodnym

Urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Czy potrzebujesz pozwolenia na budowę studni chłonnej

Odpowiadając na to pytanie należy określić, czym jest i jaką funkcję miałaby pełnić w zamierzeniu inwestycyjnym studia chłonna. W tym zakresie warto odnieść się do założeń projektu budowlanego, albowiem pojęcie studni chłonnej nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, a kluczowa jest kwestia sposobu jej zastosowania. W sytuacji, gdy funkcją studni chłonnej jest powierzchniowe odprowadzanie wody deszczowej z rynien, nie można przyjąć, że jest to urządzenie wodne, bowiem zawarta w art. 9 pkt 19 lit. d Prawa wodnego definicja swoim zakresem jej nie dotyczy. Zgodnie z nią urządzeniami wodnymi są m.in. obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Wodami podziemnymi są wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w masywie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem (art. 9 pkt 22 Prawa wodnego). Z kolei wody powierzchniowe (śródlądowe) to wody płynące oraz stojące (art. 5 ust. 2 i 3 ww. ustawy).

Twoje orzecznictwo

Studnie chłonne, których funkcja polega na powierzchniowym odprowadzaniu wody deszczowej z rynien dachów obiektów budowlanych, nie są urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 3 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 145), na wykonanie których to urządzeń wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3 tej ustawy).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 października 2014 r., II OSK 709/13 Urządzenia wodne a studnia chłonna.

Czynność ujmowania tychże wód należy z kolei zgodnie z jednym z leksykalnych znaczeń tego słowa odnosić do czynności poboru wody (ująć – ujmować: „wziąć coś ręką lub narzędziem; schwytać, zaaresztować kogoś” – za internetowym słownikiem języka polskiego wydawnictwa PWN).

Wskazując tym samym na znaczenie poszczególnych elementów ww. definicji urządzenia wodnego, nie będzie miała ona zastosowania w przypadku studni chłonnej, jeśli będzie ona służyć do odprowadzenia, a nie pobierania (ujmowania) oraz nie będzie dotyczyć ani wód powierzchniowych, ani podziemnych, ale opadów atmosferycznych.

Przemysław Gogojewicz - Kancelaria Usług Prawnych Gogojewicz & Współpracownicy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40686 )
Array ( [docId] => 40686 )

Array ( [docId] => 40686 )