Ekodotacja dla kopalni

Data: 21-05-2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aż do końca 2015 r. będzie udzielał wsparcia na zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla. Dofinansowanie, nawet do 100 proc. poniesionych wydatków, ma przede wszystkim służyć ochronie środowiska.

Dotacje dla działań proekologicznych umożliwia rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz.U. z 20 maja 2013 r., poz. 580). Taka forma pomocy publicznej jest dopuszczalna decyzją Rady Europy z 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz.Urz. UE L 336 z 21 grudnia 2010 r., str. 24).

100-proc. dofinansowanie

Pomoc może być udzielana przedsiębiorstwu górniczemu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni. Musi być ona przeznaczona na cele z zakresu ochrony środowiska, wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych. Dotacja może pokryć nawet 100 proc. kosztów.

Ochrona wód, usuwanie szkód górniczych

Lista przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem dotacji jest bardzo długa. Dotyczyć mogą one w szczególności podziemnych prac zabezpieczających; ochrony powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej, w tym przez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych; ujmowania, uzdatniania i odprowadzania wód kopalnianych, w tym wód zasolonych; rekultywacji powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą oraz usuwania szkód w powierzchni ziemi, spowodowanych eksploatacją podziemną. Jedyny warunek – prace te nie mogą być związane z bieżącą produkcją węgla.


Zobacz także: Jak oszczędzać wodę - praktyczny przewodnik

Wydatki mogą jednak dotyczyć zakupu urządzeń niezbędnych do wykonania tych prac oraz np. nabycia wartości niematerialnych i prawnych, takich jak: patenty, licencje, nieopatentowana wiedza techniczna oraz technologiczna, a także usług obcych i doradztwa technicznego. Podobnie – zapłaconego podatku od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorstwu, którego dotyczy pomoc, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług.

Powyższa dotacja podlega jednak sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis udzielaną w związku z tymi samymi kosztami, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jan Borski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24521 )
Array ( [docId] => 24521 )