Naruszenie przepisów ochrony środowiska może prowadzić do wykluczenia inwestycji

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 04-04-2016 r.

Wiele inwestycji budowlanych wiąże się z obowiązkiem przestrzegania zasad ochrony środowiska i warunków klimatycznych, a także uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Naruszenie tych zasad może prowadzić do konieczności zaniechania pewnych działań. A to oznacza w praktyce zablokowanie naszych planów inwestycyjnych. Jak się tego ustrzec?

Przepisy dotyczące wymagań ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym, a także na dalszych etapach procesu inwestycyjnego zawarte zostały w dziale VII ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm).

Wymagania z zakresu ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w procesie inwestycyjnym zawarte są – oprócz POŚ – także w innych aktach prawnych. Są to
zarówno przepisy materialno-prawne, jak i przepisy proceduralne.

Przepisy materialno-prawne określają, najogólniej rzecz biorąc, ograniczenia działalności inwestycyjnej wynikające z konieczności zapewnienia ochrony środowiska oraz szczegółowe wymagania w tym zakresie.

Najważniejsze z nich zawarte są w:

  • ustawie z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm). – uwarunkowania związane z dopuszczalnością przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne;

  • ustawie Prawo ochrony środowiska – oprócz przepisów działu VII znaczenie mają przepisy dotyczące ochrony przed hałasem, regulacje dotyczące poważnych awarii;

  • ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) – kwestie związane z lokalizacją i budową spalarni oraz składowisk odpadów;

  • ustawie z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) – ograniczenia w działalności inwestycyjnej wynikające z istnienia stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

  • ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) – wymagania dotyczące treści m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – konieczność uwzględnienia w nich aspektów ochrony środowiska;

  • ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) – ograniczenia w działalności inwestycyjnej wynikające z istnienia obszarów chronionych;

  • ustawie z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.) – ograniczenia w działalności inwestycyjnej wynikające z istnienia stref ochronnych dla uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Przepisy proceduralne regulują tryb podejmowania rozstrzygnięć (głównie planów i decyzji) w toku procesu inwestycyjnego. Mają one za zadanie zapewnienie, że określone generalnie w przepisach materialno-prawnych wymagania ochrony środowiska są realizowane w odniesieniu do konkretnych zamierzonych działań.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38817 )
Array ( [docId] => 38817 )