Gospodarowanie wodami w nowym prawie wodnym

Data: 02-05-2013 r.

Nowe prawo wodne, które powinno być uchwalone w tym roku, ma wprowadzić rozwiązania o charakterze tak fundamentalnym, jak wdrażana obecnie ustawa o gospodarowaniu odpadami. Zakładany zakres regulacji nowej ustawy – prawo wodne, powinien umożliwić osiągnięcie fundamentalnego celu reformy gospodarki wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami.

Kluczowe zmiany ustrojowe

Nowe prawo wodne wprowadzi poważne zmiany ustrojowe, zarówno na szczeblu państwa jak i samorządów. Na najwyższym poziomie, minister ochrony środowiska przejmie kompetencje aktualnego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach gospodarowania wodami. Stanowisko prezesa zostanie zlikwidowane, podobnie jak Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który obecnie jest centralnym urzędem administracji rządowej.

Nowość stanowi określenie źródeł przychodów tych państwowych osób prawnych. Powinny się składać na nie przede wszystkim przychody z opłat za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz z administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Rewolucja samorządowa

W odniesieniu do kompetencji samorządów nowe rozwiązania są bardzo podobne do tych, które już zostały wprowadzone w odniesieniu do zagospodarowania śmieci. Jednostka samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego będzie wykonywała je jako zadanie z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że środki finansowe na realizację tego zadania będą pochodzić z budżetu państwa.

Zakłada się także, że jednostka samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego w zakresie swojej właściwości, będzie odgrywała wiodącą rolę w dziedzinie gospodarowania wodami, a w szczególności utrzymania wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, na szczeblu regionalnym.

Ponadto znacznemu ograniczeniu ulegną dotychczasowe kompetencje jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, w zakresie generalnej właściwości starosty jako organu właściwego do wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Starosta straci tę kompetencję na rzecz dyrektorów urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych.

Woda i ścieki we władaniu gminy

Dotychczasowy zakres kompetencji jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego zostanie zasadniczo rozbudowany o zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanych dotychczas przez spółki wodne. Zakłada się, że to zadanie jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego będzie wykonywała jako zadanie własne, a środki finansowe na realizację tego zadania będą pochodzić z obowiązkowych składek (opłat) ponoszonych przez właścicieli gruntów, na których są posadowione urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zakłada się także przydanie jednostce samorządu terytorialnego szczebla gminnego kompetencji związanych z wykonywaniem i utrzymaniem rowów odwadniających tereny zurbanizowane.

U podstaw takie rozwiązania legła zmniejszająca się efektywność działania spółek wodnych. Problemy z egzekucją składek członkowskich oraz rosnące koszty obsługi własnej, mają negatywny wpływ na stan urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, utrzymywanych przez spółki wodne. Ponadto, część podmiotów legitymujących się statusem spółek wodnych wykonuje zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ale działa na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dlatego też, zakłada się dalsze funkcjonowanie, istniejących w dniu wejścia w życie nowej ustawy – prawo wodne, spółek wodnych i związków wałowych.

Nadzór nad spółkami wodnymi i związkami wałowymi przesunięty zostanie ze starosty na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Fundamentalne znaczenie ma też zastąpienie składek na rzecz spółki wodnej składką (opłatą) uiszczaną na rzecz budżetu gminy przez właścicieli gruntów, na których są posadowione urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i zapewnienia wydatkowania tych środków na utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych.

Zakłada się, że przepisy ustawy regulujące materię zmian prawno-ustrojowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., czyli z początkiem roku budżetowego. Natomiast przepisy regulujące materię związaną z wdrażaniem prawa UE powinny wejść w życie z dniem stycznia 2013 roku.

Bartosz Gniewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Więcej informacji w artykule http://www.lexagit.pl/zmiany-w-prawie-wodnym/

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24516 )
Array ( [docId] => 24516 )