Jak właściwie przetwarzać dokumentację medyczną w gabinecie stomatologicznym

Kategoria: Stomatologia
Autor: Marcin Zemła
Data: 06-02-2017 r.

Dokumentacja medyczna jest zbiorem danych określających stan zdrowia pacjenta oraz informacje na temat świadczeń mu udzielanych.A czym jest dokumentacja medyczna w kontekście prawa?

Zgodnie z art. 25 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię
b) datę urodzenia
c) oznaczenie płci
d) adres miejsca zamieszkania
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

Dokumentacja medyczna to dane osobowe pacjenta oraz dane wrażliwe, jakimi są informacje na temat stanu zdrowia – takie dane podlegają szczególnej ochronie.

O udostępnianiu tych danych mówi nam art. 26 upp zwróćmy uwagę, że jest to przepis szczególny w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych. Tu mamy katalog zamknięty instytucji i osób, którym możemy udostępnić dokumentację medyczną, a zatem nie posiadamy pełnej dowolności gwarantowanej przez ustawę o ochronie danych osobowych:

Pacjent, osoba upoważniona przez pacjenta oraz podmioty wymienione w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mają prawo wnioskować zarówno o kopię, jak i o oryginał dokumentacji medycznej. Co zrobić, jeżeli zajdzie konieczność wydania oryginału dokumentacji? Placówka, do której został złożony wiosek o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej, zobowiązana jest mu ją wydać. Przed wydaniem oryginału dokumentacji medycznej należy sporządzić kserokopię całości dokumentacji i zachować ją w placówce. Podmiot lub pacjent zobowiązany jest zwrócić dokumentację po dokonaniu koniecznych czynności. Jeszcze w gabinetach stomatologicznych nie mamy takich sytuacji. Częściej zdarzają się w gabinetach stomatologicznych, gdzie dokumentacja medyczna jest kopiowana i przenoszona przez pacjenta do innych specjalistów. Dlatego moim zdaniem gabinety stomatologiczne zostaną zaskoczone elektroniczną dokumentacją medyczną.

Marcin Zemła, właściciel firmy obsługującej jednostki ochrony zdrowia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39996 )
Array ( [docId] => 39996 )