Czy przedszkole może korzystać z publicznego placu zabaw

Autor: Marta Wysocka
Data: 02-08-2017 r.

Prawidłowa realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga, aby część zajęć była realizowana w ogrodzie przedszkolnym, w parku lub na placu zabaw. Przepisy nie wskazują jednak, że przedszkole musi dysponować własnym, wydzielonym miejscem tego typu. Sprawdź, z jakich innych rozwiązań można skorzystać, gdy nie jest możliwa zabawa na terenie przedszkola.

Zgodnie z określonymi w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego warunkami i sposobami realizacji organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

Przedszkole nie musi posiadać własnego placu zabaw

 

Nie ma przeszkód, aby przedszkole nieposiadające własnego placu zabaw korzystało z miejsc dostępnych publicznie. Należy jednak zwracać uwagę, aby było to miejsce publiczne w rozumieniu przepisów o prawie budowlanym. Publiczny plac zabaw to taki, do którego dostęp może mieć każda osoba. Wówczas można mieć pewność, że teren spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a właściciel lub zarządca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uchybienia.

STANOWISKO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

„Miejscem publicznym” w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 pb jest miejsce ogólnodostępne, otwarte, a więc miejsce, z którego korzystać może nieograniczona liczba osób, niezależnie od tego, komu przysługuje prawo własności danej nieruchomości. Nie można generalnie przyjąć, że plac zabaw znajdujący się na nieruchomości będącej własnością wspólnoty mieszkaniowej nie jest miejscem publicznym. W każdym przypadku należy ustalić, czy do danego miejsca dostęp może mieć każdy, czy tylko ograniczona liczba osób, np. właściciele określonej nieruchomości (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 2472/11).

Publiczny plac zabaw musi spełniać wymagania…

Nadzór nad spełnianiem norm wymaganych dla placów zabaw i nad ich wyposażeniem sprawuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo placu zabaw zawsze ponosi jego właściciel – to on odpowiada za to, aby plac zabaw spełniał warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Właściciele i zarządcy są odpowiedzialni za utrzymanie tych obiektów we właściwym stanie technicznym. Ponadto są oni zobowiązani do poddawania obiektów małej architektury na placach zabaw okresowej kontroli.

 … ale nauczyciele powinni znać podstawowe normy

Decydując się na korzystanie z publicznego placu zabaw należy domniemywać, że jest on bezpieczny i spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa. Nie można jednak pozwolić na prowadzenie zajęć w miejscu, które choć spełnia kryteria przewidziane dla publicznego placu zabaw, nie spełnia podstawowych warunków bezpieczeństwa.

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom, należy wybierać wyłącznie place zabaw, które są:

  • usytuowane w odległości co najmniej 10 metrów od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów i z zachowaniem minimalnej odległości od wydzielonych miejsc postojowych:

-       1–4 miejsca postojowe – odległość musi wynosić 7 metrów,

-       5–60 miejsc postojowych – odległość musi wynosić 10 metrów

  • ogrodzone w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla ludzi i zwierząt, które nie powinny mieć wstępu na teren w którym przebywają dzieci, elementy ogrodzenia nie mogą posiadać ostrych krawędzi, furtki muszą uniemożliwiać samodzielne opuszczenie placu przez dziecko,
  • nasłonecznione – nasłonecznienie placu zabaw powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10.00—16.00 (w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny).

ZASTOSUJ!

Przed skorzystaniem z publicznego placu zabaw należy dokładnie zapoznać się regulaminem korzystania z placu zabaw.

Analogiczne rozwiązania należy przyjąć w przedszkolach niepublicznych, które także muszą zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dzieciom. Przedszkola te muszą przestrzegać takich samych norm bezpieczeństwa jak przedszkola publiczne.

Orzecznictwo:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 2472/11
Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40581 )
Array ( [docId] => 40581 )