W klasie terapeutycznej maksymalnie 15 uczniów 

Data: 09-12-2013 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie m.in.: klas terapeutycznych. Zasady przyjmowania uczniów do klas terapeutycznych oraz ich organizację określa rozporządzenie w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aktualnie zasady tworzenia klas terapeutycznych reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, dalej rozporządzenie w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie m.in.: klas terapeutycznych. Zasady przyjmowania uczniów do klas terapeutycznych oraz ich organizację określa § 8 rozporządzenie w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

O tych zasadach należy pamiętać przy powoływaniu klas terapeutycznych:

 • klasę terapeutyczną powołuje dyrektor szkoły, szczegółowo analizując potrzeby uczniów wynikające ze wskazań opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej,

 • konieczna jest zgoda rodziców na objęcie dziecka taką formą pomocy,

 • dyrektor szkoły kieruje wniosek do organu prowadzącego, aby z początkiem roku szkolnego znalazły się odpowiednie środki finansowe na ten cel,

 • klasę terapeutyczną organizuje się na początku roku szkolnego.

Do klas terapeutycznych mogą być przyjmowane dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przede wszystkim ze zdiagnozowanymi:
  • dysleksją/ryzykiem dysleksji,
  • dysgrafią,
  • dysortografią,
  • dyskalkulią;
 • z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, nadpobudliwością psychoruchową, zahamowaniem, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym;
 • z zaburzeniami rozwoju mowy i wadami wymowy;
 • z obniżona sprawnością intelektualną (z tzw. szeroko rozumianej normy).
Warunkiem umieszczenia ucznia w klasie terapeutycznej jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia go pomocą w tej formie. W opinii powinno znaleźć się zalecenie objęcia danego dziecka tą formą pomocy ze względu na jego indywidualne potrzeby i możliwości edukacyjne.

W klasie terapeutycznej nie może się uczyć więcej niż 15 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach rozdysponowanych środków, mogą do niej uczęszczać także uczniowie z różnych szkół.

Anna Zych, pedagog, terapeutka, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33358 )
Array ( [docId] => 33358 )