Wiosną trudniej jest zapobiegać wagarom ucznia

Data: 20-04-2013 r.

Warto posiadać w szkole opracowane i dostosowane do jej potrzeb, procedury postępowania w przypadku przedłużających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia lub wagarów podczas pojedynczych lekcji.

Poniżej przykładowa procedura postępowania w przypadku powtarzających się wagarów ucznia.

Krok 1

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca telefonicznie powiadamia o tym rodziców/opiekunów ucznia, w celu ustalenia przyczyny oraz za każdym razem odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

Krok 2

Jeśli rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu, wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami usprawiedliwiania (jeżeli nie minęły np. dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły). Gdy okaże się, że rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca pozostawia w dzienniku szkolnym nieusprawiedliwioną nieobecność.

Krok 3

W przypadku powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca powiadamia pedagoga szkoły.

Krok 4

W przypadku stwierdzenia wagarów ucznia wychowawca informuje go o konsekwencjach, jeśli nieobecności będą się powtarzały. W każdym takim kolejnym przypadku, wychowawca zawsze przeprowadza rozmowę ostrzegawczą z nim. Można to odnotować po to by nie zapomnieć, z kim, kiedy i na jaki temat wychowawca rozmawiał.

Krok 5

W przypadku, gdy brak możliwości ustalenia przyczyn nieobecności ucznia (brak kontaktu z domem rodzinnym) w szkole trwa dłużej niż dwa tygodnie dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/opiekunów. Informuje w nich o przedłużającej się nieobecności ucznia w szkole, a więc nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Dyrektor wyznaczasz termin stawienia się rodziców w szkole.

Krok 6

Dyrektor szkoły w obecności pedagoga i wychowawcy omawiasz z rodzicami/opiekunami wagarującego ucznia konsekwencje jakie im grożą oraz konsekwencje jakie grożą uczniowi (również te określone w statucie szkoły) w przypadku dalszych wagarów.

Krok 7

W przypadku dalszych nieobecności wobec ucznia wychowawca stosuje kary przewidziane w statucie szkoły.

Krok 8

Jeśli nieobecności ucznia powtarzają się a współpraca z rodzicami nie przynosi efektów, dyrektor powiadamia pisemnie kolejno:

  1. kuratora zawodowego, jeżeli uczeń jest pod kuratelą,
  2. policję - wydział nieletnich
  3. sąd rodzinny.

Katarzyna Giruć


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29846 )
Array ( [docId] => 29846 )

Array ( [docId] => 29846 )