Wykorzystanie adresu mailowego rodzica w nauczaniu zdalnym

Autor: Michał Łyszczarz
Data: 27-04-2020 r.

Czy szkoła powinna wykonać obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania adresu mailowego rodzica w celu realizacji zdalnego nauczania. Czy może to szkoła powinna wygenerować "służbowe" adresy mailowe dla uczniów i wykorzystywać je do kontaktu z uczniami. Co z uczniami poniżej 13 r.ż., którzy nie mogą sami posiadać konta poczty mailowej.

Odpowiedź

 

Należy zrealizować obowiązek informacyjny, natomiast możliwe jest udostępnienie uczniom maili przez szkołę. W przypadku uczniów poniżej 13 roku życia obowiązek odbierania informacji od szkoły spoczywać będzie na rodzicach i to im należy udostępnić adres mailowy, lub wykorzystać adres, który udostępnią sami rodzice

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 to dyrektor jednostki organizacyjnej systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym m.in.:

    • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

    • koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

    • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumieć należy natomiast środki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Do komunikacji z uczniami i ich rodzicami można zatem wykorzystać pocztę elektroniczną. Jeżeli nie dysponuje nią uczeń, lub też uczeń nie posiada zdolności do czynności prawnych, wówczas dopuszczalne jest wysyłanie informacji na adres wskazany przez rodziców ucznia. 

Co do realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, to należy go spełnić, ale wyłącznie wówczas, gdy jeszcze szkoła z tego obowiązku się nie wywiązała. Może się tak zdarzyć wtedy, gdy dopiero w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły rodzice udostępnili swoje adresy email, a nie nastąpiło to wcześniej. Warto tu bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji do dziennika lekcyjnego wpisuje się m.in.  adresy poczty elektronicznej rodziców. Jeżeli zatem zostały już udostępnione, to najprawdopodobniej obowiązek informacyjny już spełniony został, a z adresu można korzystać w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

Jeżeli rodzice nie udostępniają swojego adresu email, a szkoła chce mieć dostępną właśnie tą formę kontaktu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to właśnie szkoła udostępniła rodzicom skrzynki poczty elektronicznej. 

Zapamiętaj!

Udostępnienie adresu poczty elektronicznej przez rodzica należy rozumieć jako zgodę na przetwarzanie tego typu danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawa prawna

    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1)

    • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344)

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) 

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.) 

Michał Łyszczarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41155 )
Array ( [docId] => 41155 )